Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0166R(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0358/2018

Внесени текстове :

A8-0358/2018

Разисквания :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0449

Протокол
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург

2. Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (разискване)
CRE

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение [2018/0166R(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski и Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski и Jean Arthuis (в качеството на заместник на докладчика Gérard Deprez) представиха доклада.

Изказаха се Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Željana Zovko (докладчик по становището на комисията DEVE), Helmut Scholz (докладчик по становището на комисията INTA), Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (докладчик по становището на комисията CONT), Brando Benifei (докладчик по становището на комисията EMPL), Ivo Belet (докладчик по становището на комисията ENVI), Dominique Riquet (докладчик по становището на комисията TRAN), Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията REGI), Fabio Massimo Castaldo (докладчик по становището на комисията AFCO), Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin и Lambert van Nistelrooij.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Vladimír Maňka, Андрей Новаков, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI) и Jerzy Buzek (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness и Ivana Maletić.

Изказаха се Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski и Jean Arthuis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 14.11.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11,45 ч., в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност