Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0166R(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0358/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0358/2018

Keskustelut :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Äänestykset :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0449

Pöytäkirja
Tiistai 13. marraskuuta 2018 - Strasbourg

2. Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi [2018/0166R(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Jean Arthuis (esittelijä Gérard Deprezin sijainen) esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Željana Zovko (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helmut Scholz (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gerben-Jan Gerbrandy (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Brando Benifei (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivo Belet (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Derek Vaughan (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Fabio Massimo Castaldo (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iratxe García Pérez (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ja Lambert van Nistelrooij.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jerzy Buzek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Jean Arthuis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestyksiä odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö