Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0166R(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0358/2018

Teksty złożone :

A8-0358/2018

Debaty :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Głosowanie :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0449

Protokół
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - Strasburg

2. Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (debata)
Pełne sprawozdanie

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia [2018/0166R(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Jean Arthuis (w zastępstwie sprawozdawcy Gérarda Depreza) przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali Željana Zovko (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Helmut Scholz (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Brando Benifei (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Ivo Belet (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Dominique Riquet (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Derek Vaughan (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Fabio Massimo Castaldo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge’a, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin i Lambert van Nistelrooij.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI) i Jerzy Buzek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness i Ivana Maletić.

Głos zabrali Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Jean Arthuis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 14.11.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.45 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności