Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0166R(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0358/2018

Ingivna texter :

A8-0358/2018

Debatter :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0449

Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - Strasbourg

2. Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (debatt)
CRE

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse [2018/0166R(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Jean Arthuis (som ersatte föredraganden, Gérard Deprez) redogjorde för betänkandet.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Željana Zovko (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Helmut Scholz (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Brando Benifei (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ivo Belet (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Dominique Riquet (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Fabio Massimo Castaldo (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin och Lambert van Nistelrooij.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI) och Jerzy Buzek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness och Ivana Maletić.

Talare: Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Jean Arthuis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 14.11.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.45 i väntan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy