Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург

4.7. Принципите на правовата държава в Румъния (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципите на правовата държава в Румъния (2018/2844(RSP))

Разискването се състоя на 3 октомври 2018 г. (точка 3 от протокола от 3.10.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberta Metsola, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL и Monica Macovei, относно принципите на правовата държава в Румъния (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0446)

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност