Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

4.7. Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (2018/2844(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 3 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Σοφία Σακοράφα, Emmanuel Maurel και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL και Monica Macovei, σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0446)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου