Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2282(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0320/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0457

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

11. Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας - Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία [2017/2282(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία [2017/2281(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Οι Andrejs Mamikins και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jaromír Štětina, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană και Sajjad Karim.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Andrejs Mamikins και Petras Auštrevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018 και σημείο 14.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου