Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0063(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0452

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

13. Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Ο Andreas Schwab παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eva Maydell (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager και Andreas Schwab.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου