Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Ρύθμιση των εικονικών νομισμάτων και των αρχικών προσφορών εικονικού νομίσματος (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ρύθμιση των εικονικών νομισμάτων και των αρχικών προσφορών εικονικού νομίσματος (2018/2923(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere και Anne Sander.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου