Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

15. Στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (2018/2924(RSP))

Οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon και Richard Sulík.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner και Enrique Guerrero Salom.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Elly Schlein, Νότης Μαριάς, Indrek Tarand, Γεώργιος Επιτήδειος, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου