Показалец 
Протокол
PDF 288kWORD 77k
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Време за гласуване
  4.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Латвия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.2.Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.3.Енергийна ефективност ***I (гласуване)
  4.4.Управление на енергийния съюз ***I (гласуване)
  4.5.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (гласуване)
  4.6.Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I (гласуване)
  4.7.Принципите на правовата държава в Румъния (гласуване)
  4.8.Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (гласуване)
  4.9.Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (гласуване)
 5.Обяснения на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Разискване с участието на канцлера на Германия, Ангела Меркел, относно бъдещето на Европа (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Искане за снемане на имунитет
 11.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия - Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (разискване)
 12.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 13.Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I (разискване)
 14.Регулиране на виртуалните валути и на първоначалното предлагане на монети (разискване)
 15.Подкрепа от държавите – членки на ЕС за Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)
 16.Хуманитарни визи (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.03 ч.


2. Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (разискване)

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение [2018/0166R(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski и Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski и Jean Arthuis (в качеството на заместник на докладчика Gérard Deprez) представиха доклада.

Изказаха се Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Željana Zovko (докладчик по становището на комисията DEVE), Helmut Scholz (докладчик по становището на комисията INTA), Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (докладчик по становището на комисията CONT), Brando Benifei (докладчик по становището на комисията EMPL), Ivo Belet (докладчик по становището на комисията ENVI), Dominique Riquet (докладчик по становището на комисията TRAN), Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията REGI), Fabio Massimo Castaldo (докладчик по становището на комисията AFCO), Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin и Lambert van Nistelrooij.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Vladimír Maňka, Андрей Новаков, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI) и Jerzy Buzek (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness и Ivana Maletić.

Изказаха се Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski и Jean Arthuis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 14.11.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11,45 ч., в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

3. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.


4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Латвия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Латвия [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0440)


4.2. Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно помощта за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието [2018/2081(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0441)


4.3. Енергийна ефективност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0442)


4.4. Управление на енергийния съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчици: Michèle Rivasi и Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0443)


4.5. Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0444)


4.6. Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0445)

Изказвания

Ruža Tomašić (докладчик), преди гласуването.


4.7. Принципите на правовата държава в Румъния (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципите на правовата държава в Румъния (2018/2844(RSP))

Разискването се състоя на 3 октомври 2018 г. (точка 3 от протокола от 3.10.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberta Metsola, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL и Monica Macovei, относно принципите на правовата държава в Румъния (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0446)


4.8. Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (гласуване)

Доклад относно минималните стандарти за малцинствата в ЕС [2018/2036(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: József Nagy (A8-0353/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0447)


4.9. Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (гласуване)

Доклад относно цифровизацията с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите [2018/2083(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0448)


5. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska и Jude Kirton-Darling

Доклад Michèle Rivasi и Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska и Notis Marias

Доклад José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Jadwiga Wiśniewska и Notis Marias

Доклад Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia, Aguilera García и Dubravka Šuica

Принципите на правовата държава в Румъния - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák и Siegfried Mureşan

Доклад József Nagy - A8-0353/2018
Филиз Хюсменова, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins и Notis Marias

Доклад Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer и Adam Szejnfeld.


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.24 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.04 ч.


8. Разискване с участието на канцлера на Германия, Ангела Меркел, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с участието на канцлера на Германия, Ангела Меркел, относно бъдещето на Европа (2018/2733(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Angela Merkel (канцлер на Федерална република Германия).

Изказа се Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, и Martin Sonneborn, независим член на ЕП.

Изказа се Angela Merkel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano и Dariusz Rosati.

Изказа се Angela Merkel.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказа се Jörg Meuthen (председателят направи уточнения).


10. Искане за снемане на имунитет

Компетентните гръцки органи предадоха искане за снемане на имунитета на Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis и Eleftherios Synadinos, с оглед на започване на наказателни производства срещу тях.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


11. Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия - Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (разискване)

Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия [2017/2282(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова [2017/2281(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins и Petras Auštrevičius представиха докладите.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jaromír Štětina, Charles Tannock, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Андрей Ковачев, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană и Sajjad Karim.

Изказаха се: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins и Petras Auštrevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.9 от протокола от 14.11.2018 г и точка 14.10 от протокола от 14.11.2018 г.


12. Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)

Доклад относно износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2018/2157(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, и Marietje Schaake, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, James Carver, независим член на ЕП, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post и Ernest Urtasun.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná и Costas Mavrides.

Изказаха се: Johannes Hahn и Sabine Lösing.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 14.11.2018 г.


13. Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказаха се: Ева Майдел (докладчик по становището на комисията IMCO), Markus Ferber, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Margrethe Vestager и Andreas Schwab.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.4 от протокола от 14.11.2018 г.


14. Регулиране на виртуалните валути и на първоначалното предлагане на монети (разискване)

Изявление на Комисията: Регулиране на виртуалните валути и на първоначалното предлагане на монети (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere и Anne Sander.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


15. Подкрепа от държавите – членки на ЕС за Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подкрепа от държавите – членки на ЕС за Глобалния пакт на ООН за миграцията (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon и Richard Sulík.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Илхан Кючюк, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner и Enrique Guerrero Salom.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Christos Stylianides и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.


16. Хуманитарни визи (разискване)

Доклад с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи [2017/2270(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: João Pimenta Lopes (докладчик по становището на комисията FEMM), Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Innocenzo Leontini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Kateřina Konečná и Notis Marias.

Изказаха се: Christos Stylianides и Juan Fernando López Aguilar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.11 от протокола от 14.11.2018 г.


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 630.251/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.10 ч.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност