Seznam 
Zápis
PDF 250kWORD 74k
Úterý, 13. listopadu 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Hlasování
  4.1.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.2.Rozvojová pomoc EU v oblasti vzdělávání (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.3.Energetická účinnost ***I (hlasování)
  4.4.Správa energetické unie ***I (hlasování)
  4.5.Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)
  4.6.Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  4.7.Právní stát v Rumunsku (hlasování)
  4.8.Minimální standardy pro menšiny v EU (hlasování)
  4.9.Digitalizace pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Rozprava s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o budoucnosti Evropy (rozprava)
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Žádost o zbavení imunity
 11.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií – Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (rozprava)
 12.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 13.Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu ***I (rozprava)
 14.Regulace virtuálních měn a počáteční nabídky mincí (rozprava)
 15.Podpora členských států EU globálnímu paktu OSN o migraci (rozprava)
 16.Humanitární víza (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:03.


2. Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (rozprava)

Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody [2018/0166R(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Jean Arthuis, kterým je zastoupen Gérard Deprez, uvedli zprávu.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Željana Zovko (zpravodajka výboru DEVE), Helmut Scholz (zpravodaj výboru INTA), Inés Ayala Sender (zpravodajka výboru CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (zpravodaj výboru CONT), Brando Benifei (zpravodaj výboru EMPL), Ivo Belet (zpravodaj výboru ENVI), Dominique Riquet (zpravodaj výboru TRAN), Derek Vaughan (zpravodaj výboru REGI), Fabio Massimo Castaldo (zpravodaj výboru AFCO), Iratxe García Pérez (zpravodajka výboru FEMM), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Raymond Finch za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin a Lambert van Nistelrooij.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (zpravodaj výboru AGRI) a Jerzy Buzek (zpravodaj výboru ITRE).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness a Ivana Maletić.

Vystoupili: Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Jean Arthuis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.1 zápisu ze dne 14.11.2018.

(Denní zasedání bylo před hlasováním přerušeno v 11:45.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.


4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0440)


4.2. Rozvojová pomoc EU v oblasti vzdělávání (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o evropské rozvojové pomoci v oblasti vzdělávání [2018/2081(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energetická účinnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0442)


4.4. Správa energetické unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajové: Michèle Rivasi a Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0443)


4.5. Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0392/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0444)


4.6. Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2018)0445)

Vystoupení

Ruža Tomašić (zpravodajka) před hlasováním.


4.7. Právní stát v Rumunsku (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát v Rumunsku (2018/2844(RSP))

Rozprava se konala dne3. října 2018 (bod 3 zápisu ze dne 3.10.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberta Metsola za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld a Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL a Monica Macovei o právním státě v Rumunsku (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimální standardy pro menšiny v EU (hlasování)

Zpráva o minimálních standardech pro menšiny v EU [2018/2036(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: József Nagy (A8-0353/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalizace pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií (hlasování)

Zpráva o digitalizaci pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií [2018/2083(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0448)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska a Jude Kirton-Darling

zpráva Michèle Rivasi a Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska a Notis Marias

zpráva José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Jadwiga Wiśniewska a Notis Marias

zpráva Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García a Dubravka Šuica

Právní stát v Rumunsku - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák a Siegfried Mureşan

zpráva József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins a Notis Marias

zpráva Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer a Adam Szejnfeld.


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:24.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:04.


8. Rozprava s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o budoucnosti Evropy (2018/2733(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupila Angela Merkelová (kancléřka Spolkové republiky Německo).

Vystoupil Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, a Martin Sonneborn – nezařazený poslanec.

Vystoupila Angela Merkelová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano a Dariusz Rosati.

Vystoupila Angela Merkelová.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil Jörg Meuthen (předseda poskytl upřesnění).


10. Žádost o zbavení imunity

Příslušné řecké orgány předaly žádost, aby byli Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis a Eleftherios Synadinos zbaveni imunity a mohlo být proti nim zahájeno trestní řízení.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


11. Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií – Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (rozprava)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií [2017/2282(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem [2017/2281(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins a Petras Auštrevičius uvedli zprávy.

Vystoupil: Johannes Hahn (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jaromír Štětina, Charles Tannock za skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană a Sajjad Karim.

Vystoupili: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins a Petras Auštrevičius.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.9 zápisu ze dne 14.11.2018 a bod 14.10 zápisu ze dne 14.11.2018.


12. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2018/2157(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing uvedla zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, a Marietje Schaake za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, James Carver – nezařazený poslanec, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post a Ernest Urtasun.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná a Costas Mavrides.

Vystoupili: Johannes Hahn a Sabine Lösing.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.3 zápisu ze dne 14.11.2018.


13. Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupila Margrethe Vestager (členka Komise).

Vystoupili: Eva Maydell (zpravodajka výboru IMCO), Markus Ferber za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Margrethe Vestager a Andreas Schwab.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.4 zápisu ze dne 14.11.2018.


14. Regulace virtuálních měn a počáteční nabídky mincí (rozprava)

Prohlášení Komise: Regulace virtuálních měn a počáteční nabídky mincí (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere a Anne Sander.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.


15. Podpora členských států EU globálnímu paktu OSN o migraci (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Podpora členských států EU globálnímu paktu OSN o migraci (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kinga Gál za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon a Richard Sulík.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner a Enrique Guerrero Salom.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Christos Stylianides a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


16. Humanitární víza (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech [2017/2270(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: João Pimenta Lopes (zpravodaj výboru FEMM), Heinz K. Becker za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Innocenzo Leontini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, Kateřina Konečná a Notis Marias.

Vystoupili: Christos Stylianides a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.11 zápisu ze dne 14.11.2018.


17. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 630.251/OJME).


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí