Indeks 
Protokol
PDF 250kWORD 73k
Tirsdag den 13. november 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Afstemningstid
  4.1.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.2.EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.3.Energieffektivitet ***I (afstemning)
  4.4.Forvaltning af energiunionen ***I (afstemning)
  4.5.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I (afstemning)
  4.6.Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande ***I (afstemning)
  4.7.Retsstatsprincippet i Rumænien (afstemning)
  4.8.Minimumsstandarder for mindretal i EU (afstemning)
  4.9.Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Drøftelse med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, om Europas fremtid (forhandling)
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Anmodning om ophævelse af immunitet
 11.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien - Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (forhandling)
 12.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 13.Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I (forhandling)
 14.Regulering af virtuelle valutaer og "Initial coin offerings" (forhandling)
 15.EU-medlemsstaternes støtte til FN's globale aftale om migration (forhandling)
 16.Humanitære visa (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.03.


2. Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (forhandling)

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale [2018/0166R(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Jean Arthuis (stedfortræder for ordføreren Gérard Deprez) forelagde betænkningen.

Talere Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere Željana Zovko (ordfører for udtalelse fra DEVE), Helmut Scholz (ordfører for udtalelse fra INTA), Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (ordfører for udtalelse fra CONT), Brando Benifei (ordfører for udtalelse fra EMPL), Ivo Belet (ordfører for udtalelse fra ENVI), Dominique Riquet (ordfører for udtalelse fra TRAN), Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra REGI), Fabio Massimo Castaldo (ordfører for udtalelse fra AFCO), Iratxe García Pérez (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin og Lambert van Nistelrooij.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI) og Jerzy Buzek (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness og Ivana Maletić.

Talere Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Jean Arthuis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 14.11.2018.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden.)


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

3. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.


4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0440)


4.2. EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet [2018/2081(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energieffektivitet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0442)


4.4. Forvaltning af energiunionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen og om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordførere: Michèle Rivasi og Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0443)


4.5. Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0444)


4.6. Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0445)

Indlæg

Ruža Tomašić (ordfører), inden afstemningen.


4.7. Retsstatsprincippet i Rumænien (afstemning)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retsstatsprincippet i Rumænien (2018/2844(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 3. oktober 2018 (punkt 3 i protokollen af 3.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Sophia in ’t Veld og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer et Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen og Monica Macovei, om retsstatsprincippet i Rumænien (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimumsstandarder for mindretal i EU (afstemning)

Betænkning om minimumsstandarder for mindretal i EU [2018/2036(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: József Nagy (A8-0353/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (afstemning)

Betænkning om digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi [2018/2083(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0448)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly og Jadwiga Wiśniewska

Betænkning: Michèle Rivasi og Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska og Notis Marias

Betænkning: José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, og Notis Marias

Betænkning: Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García og Dubravka Šuica

Retsstatsprincippet i Rumænien - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák og Siegfried Mureşan

Betænkning: József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins og Notis Marias

Betænkning: Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer og Adam Szejnfeld.


6. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.24.)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.04.


8. Drøftelse med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, om Europas fremtid (2018/2733(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Angela Merkel (Forbundsrepublikken Tysklands kansler).

Taler: Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, og Martin Sonneborn, løsgænger.

Taler: Angela Merkel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano og Dariusz Rosati.

Taler: Angela Merkel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Taler: Jörg Meuthen (formanden gav præciserende oplysninger).


10. Anmodning om ophævelse af immunitet

De græske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios', Lampros Fountoulis' og Eleftherios Synadinos' immunitet med henblik på at indlede strafferetlig forfølgelse af dem.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


11. Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien - Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien [2017/2282(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Betænkning om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova [2017/2281(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins og Petras Auštrevičius forelagde betænkningerne.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jaromír Štětina, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană og Sajjad Karim.

Talere: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins og Petras Auštrevičius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.9 i protokollen af 14.11.2018 og punkt 14.10 i protokollen af 14.11.2018.


12. Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)

Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP [2018/2157(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing forelagde betænkningen.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, James Carver, løsgænger, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post og Ernest Urtasun.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná og Costas Mavrides.

Talere: Johannes Hahn og Sabine Lösing.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.3 i protokollen af 14.11.2018.


13. Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab forelagde betænkningen.

Taler: Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Talere: Eva Maydell (ordfører for udtalelse fra IMCO), Markus Ferber for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Margrethe Vestager og Andreas Schwab.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.4 i protokollen af 14.11.2018.


14. Regulering af virtuelle valutaer og "Initial coin offerings" (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Regulering af virtuelle valutaer og "Initial coin offerings" (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere og Anne Sander.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Taler: Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. EU-medlemsstaternes støtte til FN's globale aftale om migration (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: EU-medlemsstaternes støtte til FN's globale aftale om migration (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Kinga Gál for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon og Richard Sulík.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner og Enrique Guerrero Salom.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar og Ruža Tomašić.

Talere: Christos Stylianides og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Humanitære visa (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa [2017/2270(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningen.

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: João Pimenta Lopes (ordfører for udtalelse fra FEMM), Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Innocenzo Leontini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Kateřina Konečná og Notis Marias.

Talere: Christos Stylianides og Juan Fernando López Aguilar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.11 i protokollen af 14.11.2018.


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 630.251/OJME).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Seneste opdatering: 7. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik