Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 248kWORD 73k
Tiistai 13. marraskuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Äänestykset
  4.1.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Latvialle (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.2.EU:n kehitysapu koulutuksen alalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.3.Energiatehokkuus ***I (äänestys)
  4.4.Energiaunionin hallinto ***I (äänestys)
  4.5.Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I (äänestys)
  4.6.Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  4.7.Oikeusvaltio Romaniassa (äänestys)
  4.8.Vähemmistöjä koskevat vähimmäisnormit EU:ssa (äänestys)
  4.9.Kehitystä edistävä digitalisaatio: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Keskustelu Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 11.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano - EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 12.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 13.Kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen ***I (keskustelu)
 14.Virtuaalivaluuttojen ja uusien virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskujen sääntely (keskustelu)
 15.EU:n jäsenvaltioiden tuki muuttoliikettä koskevalle YK:n Global Compact -aloitteelle (keskustelu)
 16.Humanitaariset viisumit (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.03.


2. Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (keskustelu)

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi [2018/0166R(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Jean Arthuis (esittelijä Gérard Deprezin sijainen) esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Željana Zovko (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helmut Scholz (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gerben-Jan Gerbrandy (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Brando Benifei (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivo Belet (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Derek Vaughan (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Fabio Massimo Castaldo (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iratxe García Pérez (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ja Lambert van Nistelrooij.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jerzy Buzek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Jean Arthuis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Latvialle (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Latvialle [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0440)


4.2. EU:n kehitysapu koulutuksen alalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n kehitysavusta koulutuksen alalla [2018/2081(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energiatehokkuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0442)


4.4. Energiaunionin hallinto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijät: Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0443)


4.5. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: José Blanco López (A8-0392/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0444)


4.6. Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0445)

Puheenvuoro:

Ruža Tomašić (esittelijä) ennen äänestystä.


4.7. Oikeusvaltio Romaniassa (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltio Romaniassa (2018/2844(RSP))

Keskustelu käytiin 3. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 3).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Monica Macovei oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Romaniassa (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0446)


4.8. Vähemmistöjä koskevat vähimmäisnormit EU:ssa (äänestys)

Mietintö vähemmistöjä koskevista vähimmäisnormeista EU:ssa [2018/2036(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: József Nagy (A8-0353/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0447)


4.9. Kehitystä edistävä digitalisaatio: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla (äänestys)

Mietintö kehitystä edistävästä digitalisaatiosta: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla [2018/2083(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0448)


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska ja Jude Kirton-Darling

Mietintö Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska ja Notis Marias

Mietintö José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ja Notis Marias

Mietintö Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García ja Dubravka Šuica

Oikeusvaltio Romaniassa - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák ja Siegfried Mureşan

Mietintö József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins ja Notis Marias

Mietintö Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer ja Adam Szejnfeld.


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.24.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.04.


8. Keskustelu Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2733(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Angela Merkel (Saksan liittokansleri) käytti puheenvuoron.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Martin Sonneborn.

Angela Merkel käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano ja Dariusz Rosati.

Angela Merkel käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Jörg Meuthen käytti puheenvuoron (puhemies täsmensi asiaa).


10. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Georgios Epitideiosin, Lampros Fountoulisin ja Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämiseksi heitä vastaan nostettuihin syytetoimiin liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


11. EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano - EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2017/2282(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2017/2281(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins ja Petras Auštrevičius esittelivät mietinnöt.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jaromír Štětina, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister ja Michaela Šojdrová.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ja Sajjad Karim.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins ja Petras Auštrevičius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.9 ja istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.10.


12. Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2018/2157(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Carver, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post ja Ernest Urtasun.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná ja Costas Mavrides.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Sabine Lösing.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.3.


13. Kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab esitteli mietinnön.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eva Maydell (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas ja Doru-Claudian Frunzulică.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Margrethe Vestager ja Andreas Schwab.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.4.


14. Virtuaalivaluuttojen ja uusien virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskujen sääntely (keskustelu)

Komission julkilausuma: Virtuaalivaluuttojen ja uusien virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskujen sääntely (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere ja Anne Sander.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. EU:n jäsenvaltioiden tuki muuttoliikettä koskevalle YK:n Global Compact -aloitteelle (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n jäsenvaltioiden tuki muuttoliikettä koskevalle YK:n Global Compact -aloitteelle (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon ja Richard Sulík.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner ja Enrique Guerrero Salom.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Humanitaariset viisumit (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle humanitaarisista viisumeista [2017/2270(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: João Pimenta Lopes (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Innocenzo Leontini.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ruža Tomašić, Kateřina Konečná ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Juan Fernando López Aguilar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.11.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 630.251/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö