Index 
Jegyzőkönyv
PDF 254kWORD 73k
2018. november 13., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (vita)
 3.Az ülés folytatása
 4.Szavazások órája
  
4.1.A Lettországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.2.Uniós fejlesztési támogatás az oktatás terén (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.3.Energiahatékonyság ***I (szavazás)
  
4.4.Az energiaunió irányítása ***I (szavazás)
  
4.5.A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása ***I (szavazás)
  
4.6.Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  
4.7.A jogállamiság Romániában (szavazás)
  
4.8.Az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályok (szavazás)
  
4.9.A fejlődést szolgáló digitalizáció: a szegénység csökkentése technológia segítségével (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az ülés folytatása
 8.Vita Angela Merkel német kancellárral Európa jövőjéről (vita)
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 11.Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása – Az EU–Moldova társulási megállapodás végrehajtása (vita)
 12.Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (vita)
 13.A versenyhatóságok helyzetének megerősítése és a belső piac megfelelő működésének biztosítása ***I (vita)
 14.A virtuális valuták és az ICO-kibocsátás szabályozása (vita)
 15.A migrációról szóló globális ENSZ-megállapodás uniós tagállamok általi támogatása (vita)
 16.Humanitárius célú vízumok (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.03-kor nyitják meg.


2. Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (vita)

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében [2018/0166R(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski és Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski és Jean Arthuis (az előadó helyettese Gérard Deprez) előterjeszti a jelentést.

Felszólal Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Željana Zovko (a DEVE bizottság véleményének előadója), Helmut Scholz (az INTA bizottság véleményének előadója), Inés Ayala Sender (a CONT bizottság véleményének előadója), Gerben-Jan Gerbrandy (a CONT bizottság véleményének előadója), Brando Benifei (az EMPL bizottság véleményének előadója), Ivo Belet (az ENVI bizottság véleményének előadója), Dominique Riquet (a TRAN bizottság véleményének előadója), Derek Vaughan (a REGI bizottság véleményének előadója), Fabio Massimo Castaldo (az AFCO bizottság véleményének előadója), Iratxe García Pérez (a FEMM bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin és Lambert van Nistelrooij.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (az AGRI bizottság véleményének előadója) és Jerzy Buzek (az ITRE bizottság véleményének előadója).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness és Ivana Maletić.

Felszólal Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski és Jean Arthuis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.1. pont .

(Az ülést 11.45-kor felfüggesztik a szavazatok órájáig.)


ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

3. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.


4. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


4.1. A Lettországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Lettországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0440)


4.2. Uniós fejlesztési támogatás az oktatás terén (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az uniós fejlesztési támogatásról az oktatás terén [2018/2081(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energiahatékonyság ***I (szavazás)

Jelentés az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0442)


4.4. Az energiaunió irányítása ***I (szavazás)

Jelentés az energiaunió irányításáról, valamint a 94/22/EK irányelv, a 98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, a 663/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK rendelet, a 2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 2012/27/EU irányelv, a 2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról és az 525/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadók: Michèle Rivasi és Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0443)


4.5. A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása ***I (szavazás)

Jelentés a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0444)


4.6. Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Javaslat az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0445)

Felszólalások

Ruža Tomašić (előadó), a szavazás előtt.


4.7. A jogállamiság Romániában (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A jogállamiság Romániában (2018/2844(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 3. (2018.10.3-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ’t Veld és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében és Monica Macovei, a jogállamiságról Romániában (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0446)


4.8. Az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályok (szavazás)

Jelentés az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról [2018/2036(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: József Nagy (A8-0353/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport által benyújtva)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0447)


4.9. A fejlődést szolgáló digitalizáció: a szegénység csökkentése technológia segítségével (szavazás)

Jelentés a fejlődést szolgáló digitalizációról: a szegénység csökkentése a technológia segítségével [2018/2083(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0448)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament webhelyén, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Miroslav Poche-jelentés - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska és Jude Kirton-Darling

Michèle Rivasi és Jakop Dalunde-jelentés - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska és Notis Marias

José Blanco López-jelentés - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska és Notis Marias

Ruža Tomašić-jelentés - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García és Dubravka Šuica

A jogállamiság Romániában -
B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák és Siegfried Mureşan

Nagy József-jelentés - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins és Notis Marias

Bogdan Brunon Wenta-jelentés - A8-0338/2018
Alex Mayer és Adam Szejnfeld.


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.24-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 15.04-kor folytatódik.


8. Vita Angela Merkel német kancellárral Európa jövőjéről (vita)

Vita Angela Merkel német kancellárral Európa jövőjéről (2018/2733(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Angela Merkel (a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellárja).

Felszólal: Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Martin Sonneborn, független.

Felszólal: Angela Merkel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano és Dariusz Rosati.

Felszólal: Angela Merkel.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Jörg Meuthen (Az elnök pontosít).


10. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis és Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztését a velük szemben indított büntetőeljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


11. Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása – Az EU–Moldova társulási megállapodás végrehajtása (vita)

Jelentés az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2017/2282(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2017/2281(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins és Petras Auštrevičius előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jaromír Štětina, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană és Sajjad Karim.

Felszólal: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins és Petras Auštrevičius.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.9. pont és 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.10. pont .


12. Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (vita)

Jelentés a fegyverkivitelről: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtásáról [2018/2157(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, James Carver, független, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post és Ernest Urtasun.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná és Costas Mavrides.

Felszólal: Johannes Hahn és Sabine Lösing.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.3. pont .


13. A versenyhatóságok helyzetének megerősítése és a belső piac megfelelő működésének biztosítása ***I (vita)

Jelentés a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eva Maydell (az IMCO bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Margrethe Vestager és Andreas Schwab.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.4. pont .


14. A virtuális valuták és az ICO-kibocsátás szabályozása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A virtuális valuták és az ICO-kibocsátás szabályozása (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere és Anne Sander.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


15. A migrációról szóló globális ENSZ-megállapodás uniós tagállamok általi támogatása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A migrációról szóló globális ENSZ-megállapodás uniós tagállamok általi támogatása (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon és Richard Sulík.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner és Enrique Guerrero Salom.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar és Ruža Tomašić.

Felszólal: Christos Stylianides és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.


16. Humanitárius célú vízumok (vita)

Jelentés a Bizottságnak szóló, a humanitárius célú vízumokra vonatkozó ajánlásokkal [2017/2270(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: João Pimenta Lopes (a FEMM bizottság véleményének előadója), Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Innocenzo Leontini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Kateřina Konečná és Notis Marias.

Felszólal: Christos Stylianides és Juan Fernando López Aguilar.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.11. pont .


17. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 630.251/OJME).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat