Indekss 
Protokols
PDF 251kWORD 73k
Otrdiena, 2018. gada 13. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Latvijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.2.ES attīstības palīdzība izglītības jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.3.Energoefektivitāte ***I (balsošana)
  
4.4.Enerģētikas savienības pārvaldība ***I (balsošana)
  
4.5.Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)
  
4.6.Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  
4.7.Tiesiskums Rumānijā (balsošana)
  
4.8.Minoritātēm paredzēts standartu minimums Eiropas Savienībā (balsošana)
  
4.9.Digitalizācija attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Sēdes atsākšana
 8.Debates ar Vācijas kancleri Angela Merkel par Eiropas nākotni (debates)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Pieprasījums atcelt imunitāti
 11.ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana - ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (debates)
 12.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)
 13.Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana ***I (debates)
 14.Virtuālo valūtu un sākotnējo virtuālās valūtas piedāvājumu regulēšana (debates)
 15.ES dalībvalstu atbalsts ANO globālajam paktam par migrāciju (debates)
 16.Humanitārās vīzas (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.03.


2. Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (debates)

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos [2018/0166R(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski un Gérard Deprez (A8-0358/2018).

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski un Jean Arthuis (aizstājot referentu Gérard Deprez) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Željana Zovko (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Helmut Scholz (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Inés Ayala Sender (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Gerben-Jan Gerbrandy (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Brando Benifei (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Ivo Belet (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Dominique Riquet (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Derek Vaughan (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Fabio Massimo Castaldo (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Iratxe García Pérez (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin un Lambert van Nistelrooij.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Jerzy Buzek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness un Ivana Maletić.

Uzstājās Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski un Jean Arthuis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2018. protokola 14.1. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.45, gaidot balsošanas laiku.)


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.


4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Latvijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Inese Vaidere (A8-0357/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0440).


4.2. ES attīstības palīdzība izglītības jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES attīstības palīdzību izglītības jomā [2018/2081(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Vincent Peillon (A8-0327/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0441).


4.3. Energoefektivitāte ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0391/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0442).


4.4. Enerģētikas savienības pārvaldība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referenti: Michèle Rivasi un Jakop Dalunde (A8-0402/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0443).


4.5. Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: José Blanco López (A8-0392/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0444).


4.6. Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0337/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0445).

Uzstāšanās

Ruža Tomašić (referente) – pirms balsojuma.


4.7. Tiesiskums Rumānijā (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskums Rumānijā (2018/2844(RSP)).

Debates notika 2018. gada 3. oktobrī (3.10.2018. protokola 3. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Sophia in ’t Veld un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā un Monica Macovei – par tiesiskumu Rumānijā (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0446).


4.8. Minoritātēm paredzēts standartu minimums Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par minoritātēm paredzētu standartu minimumu Eiropas Savienībā [2018/2036(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: József Nagy (A8-0353/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0447).


4.9. Digitalizācija attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju (balsošana)

Ziņojums par digitalizāciju attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju [2018/2083(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0448).


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Miroslav Poche ziņojums - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska un Jude Kirton-Darling

Michèle Rivasi un Jakop Dalunde ziņojums - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska un Notis Marias

José Blanco López ziņojums - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska un Notis Marias

Ruža Tomašić ziņojums - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García un Dubravka Šuica

Tiesiskums Rumānijā - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák un Siegfried Mureşan

József Nagy ziņojums - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins un Notis Marias

Bogdan Brunon Wenta ziņojums - A8-0338/2018
Alex Mayer un Adam Szejnfeld


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.24.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.04.


8. Debates ar Vācijas kancleri Angela Merkel par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Vācijas kancleri Angela Merkel par Eiropas nākotni (2018/2733(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Angela Merkel (Vācijas Federālās Republikas kanclere).

Uzstājās Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā un Martin Sonneborn, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Angela Merkel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano un Dariusz Rosati.

Uzstājās Angela Merkel.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Jörg Meuthen (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


10. Pieprasījums atcelt imunitāti

Grieķijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis un Eleftherios Synadinos imunitāti, lai sāktu krimināltiesvedību pret viņiem.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


11. ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana - ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (debates)

Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu [2017/2282(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018).

Ziņojums par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu [2017/2281(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018).

Andrejs Mamikins un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jaromír Štětina, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană un Sajjad Karim.

Uzstājās Johannes Hahn, Andrejs Mamikins un Petras Auštrevičius.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2018. protokola 14.9. punkts un 14.11.2018. protokola 14.10. punkts.


12. Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)

Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2018/2157(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sabine Lösing (A8-0335/2018).

Sabine Lösing iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, James Carver, pie grupām nepiederošs deputāts, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post un Ernest Urtasun.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná un Costas Mavrides.

Uzstājās Johannes Hahn un Sabine Lösing.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2018. protokola 14.3. punkts.


13. Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0057/2018).

Andreas Schwab iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margrethe Vestager (Komisijas locekle).

Uzstājās Eva Maydell (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Ferber PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Margrethe Vestager un Andreas Schwab.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2018. protokola 14.4. punkts.


14. Virtuālo valūtu un sākotnējo virtuālās valūtas piedāvājumu regulēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Virtuālo valūtu un sākotnējo virtuālās valūtas piedāvājumu regulēšana (2018/2923(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere un Anne Sander.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


15. ES dalībvalstu atbalsts ANO globālajam paktam par migrāciju (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES dalībvalstu atbalsts ANO globālajam paktam par migrāciju (2018/2924(RSP)).

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon un Richard Sulík.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner un Enrique Guerrero Salom.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar un Ruža Tomašić.

Uzstājās Christos Stylianides un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.


16. Humanitārās vīzas (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām [2017/2270(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018).

Juan Fernando López Aguilar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās João Pimenta Lopes (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs), Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Innocenzo Leontini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Kateřina Konečná un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides un Juan Fernando López Aguilar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2018. protokola 14.11. punkts.


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 630.251/OJME).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika