Index 
Notulen
PDF 253kWORD 73k
Dinsdag 13 november 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Stemmingen
  4.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.2.EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Energie-efficiëntie ***I (stemming)
  4.4.Governance van de energie-unie ***I (stemming)
  4.5.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I (stemming)
  4.6.Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  4.7.De rechtsstaat in Roemenië (stemming)
  4.8.Minimumnormen voor minderheden in de EU (stemming)
  4.9.Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa (debat)
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 11.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië - Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (debat)
 12.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 13.Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I (debat)
 14.Reglementering van virtuele valuta en initial coin offerings (debat)
 15.Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (debat)
 16.Humanitaire visa (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.03 uur geopend.


2. Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (debat)

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord [2018/0166R(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski en Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski en Jean Arthuis (ter vervanging van de rapporteur Gérard Deprez) geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Helmut Scholz (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Brando Benifei (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Ivo Belet (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Dominique Riquet (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Derek Vaughan (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Fabio Massimo Castaldo (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Iratxe García Pérez (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin en Lambert van Nistelrooij.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (rapporteur voor advies van de commissie AGRI) en Jerzy Buzek (rapporteur voor advies van de commissie ITRE).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski en Jean Arthuis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.1 van de notulen van 14.11.2018.

(De vergadering wordt om 11.45 uur geschorst in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.


4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0440)


4.2. EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs [2018/2081(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energie-efficiëntie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0442)


4.4. Governance van de energie-unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteurs: Michèle Rivasi en Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0443)


4.5. Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0444)


4.6. Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0445)

Het woord werd gevoerd door:

Ruža Tomašić (rapporteur), avant le vote.


4.7. De rechtsstaat in Roemenië (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De rechtsstaat in Roemenië (2018/2844(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op3 oktober 2018 (punt 3 van de notulen van 3.10.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie en Monica Macovei, over de rechtsstaat in Roemenië (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimumnormen voor minderheden in de EU (stemming)

Verslag over minimumnormen voor minderheden in de EU [2018/2036(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: József Nagy (A8-0353/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (stemming)

Verslag over digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie [2018/2083(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0448)


5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska en Jude Kirton-Darling

Verslag Michèle Rivasi en Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska en Notis Marias

Verslag José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Jadwiga Wiśniewska en Notis Marias

Verslag Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García en Dubravka Šuica

De rechtsstaat in Roemenië - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák en Siegfried Mureşan

Verslag József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins en Notis Marias

Verslag Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer en Adam Szejnfeld.


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.24 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.04 uur hervat.


8. Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa (2018/2733(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Angela Merkel (bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, en Martin Sonneborn, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Angela Merkel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano en Dariusz Rosati.

Het woord wordt gevoerd door Angela Merkel.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jörg Meuthen (de Voorzitter geeft een toelichting).


10. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis en Eleftherios Synadinos ingediend om een strafrechtelijke procedure tegen hen in te stellen.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


11. Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië - Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (debat)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië [2017/2282(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië [2017/2281(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins en Petras Auštrevičius geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jaromír Štětina, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană en Sajjad Karim.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Andrejs Mamikins en Petras Auštrevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.9 van de notulen van 14.11.2018 en punt 14.10 van de notulen van 14.11.2018.


12. Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (debat)

Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB [2018/2157(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, James Carver, niet-fractiegebonden lid, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post en Ernest Urtasun.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Sabine Lösing.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.3 van de notulen van 14.11.2018.


13. Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva Maydell (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager en Andreas Schwab.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.4 van de notulen van 14.11.2018.


14. Reglementering van virtuele valuta en initial coin offerings (debat)

Verklaring van de Commissie: Reglementering van virtuele valuta en initial coin offerings (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere en Anne Sander.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.


15. Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon en Richard Sulík.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner en Enrique Guerrero Salom.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.


16. Humanitaire visa (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa [2017/2270(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door João Pimenta Lopes (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Innocenzo Leontini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Kateřina Konečná en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Juan Fernando López Aguilar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.11 van de notulen van 14.11.2018.


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 630.251/OJME).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

secretaris-generaal

ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid