Indeks 
Protokół
PDF 255kWORD 74k
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Głosowanie
  
4.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)
  
4.4.Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)
  
4.5.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)
  
4.6.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I (głosowanie)
  
4.7.Praworządność w Rumunii (głosowanie)
  
4.8.Normy minimalne dla mniejszości w UE (głosowanie)
  
4.9.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy (debata)
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Wniosek o uchylenie immunitetu
 11.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją - Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (debata)
 12.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (debata)
 13.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (debata)
 14.Regulacje w obszarze walut wirtualnych i pierwszych ofert kryptowalutowych (debata)
 15.Poparcie państw członkowskich UE dla globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)
 16.Wizy humanitarne (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.03.


2. Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (debata)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia [2018/0166R(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Jean Arthuis (w zastępstwie sprawozdawcy Gérarda Depreza) przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali Željana Zovko (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Helmut Scholz (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Brando Benifei (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Ivo Belet (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Dominique Riquet (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Derek Vaughan (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Fabio Massimo Castaldo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge’a, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin i Lambert van Nistelrooij.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI) i Jerzy Buzek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness i Ivana Maletić.

Głos zabrali Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Jean Arthuis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 14.11.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.45 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.


4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0440)


4.2. Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie pomocy rozwojowej UE w dziedzinie edukacji [2018/2081(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0441)


4.3. Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0442)


4.4. Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Współsprawozdawcy: Michèle Rivasi i Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0443)


4.5. Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0444)


4.6. Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0445)

Wystąpienia

Ruža Tomašić (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


4.7. Praworządność w Rumunii (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Praworządność w Rumunii (2018/2844(RSP))

Debata odbyła się dnia 3 października 2018 r. (pkt 3 protokołu z dnia 3.10.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, oraz Monica Macovei, w sprawie praworządności w Rumunii (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0446)


4.8. Normy minimalne dla mniejszości w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w UE [2018/2036(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: József Nagy (A8-0353/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0447)


4.9. Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie cyfryzacji na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii [2018/2083(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0448)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Miroslava Pochego - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska i Jude Kirton-Darling

Sprawozdanie Michèle Rivasi i Jakopa Dalundego - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska i Notis Marias

Sprawozdanie José Blanco Lópeza - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Jadwiga Wiśniewska i Notis Marias

Sprawozdanie Ružy Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García i Dubravka Šuica

Praworządność w Rumunii - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák i Siegfried Mureşan

Sprawozdanie Józsefa Nagya - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins i Notis Marias

Sprawozdanie Bogdana Brunona Wenty - A8-0338/2018
Alex Mayer i Adam Szejnfeld.


6. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.24.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.04.


8. Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy (2018/2733(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrała Angela Merkel (kanclerz Republiki Federalnej Niemiec).

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF i Martin Sonneborn niezrzeszony.

Głos zabrała Angela Merkel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano i Dariusz Rosati.

Głos zabrała Angela Merkel.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Jörg Meuthen (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


10. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe organy greckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa, Lamprosa Fountoulisa i Eleftheriosa Synadinosa w celu przeprowadzenia przeciw nim postępowania karnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


11. Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją - Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją [2017/2282(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią [2017/2281(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins i Petras Auštrevičius przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jaromíra Štětinę, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană i Sajjad Karim.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins i Petras Auštrevičius.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.9 protokołu z dnia 14.11.2018 i pkt 14.10 protokołu z dnia 14.11.2018.


12. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (debata)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB [2018/2157(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, James Carver niezrzeszony, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post i Ernest Urtasun.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná i Costas Mavrides.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Sabine Lösing.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.3 protokołu z dnia 14.11.2018.


13. Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Głos zabrali: Eva Maydell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Margrethe Vestager i Andreas Schwab.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.4 protokołu z dnia 14.11.2018.


14. Regulacje w obszarze walut wirtualnych i pierwszych ofert kryptowalutowych (debata)

Oświadczenie Komisji: Regulacje w obszarze walut wirtualnych i pierwszych ofert kryptowalutowych (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere i Anne Sander.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.


15. Poparcie państw członkowskich UE dla globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Poparcie państw członkowskich UE dla globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon i Richard Sulík.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner i Enrique Guerrero Salom.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar i Ruža Tomašić.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


16. Wizy humanitarne (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych [2017/2270(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: João Pimenta Lopes (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM), Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Innocenzo Leontini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Kateřina Konečná i Notis Marias.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Juan Fernando López Aguilar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.11 protokołu z dnia 14.11.2018.


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 630.251/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności