Kazalo 
Zapisnik
PDF 248kWORD 73k
Torek, 13. november 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.2.Razvojna pomoč EU na področju izobraževanja (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.3.Energetska učinkovitost ***I (glasovanje)
  
4.4.Upravljanje energetske unije ***I (glasovanje)
  
4.5.Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I (glasovanje)
  
4.6.Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)
  
4.7.Pravna država v Romuniji (glasovanje)
  
4.8.Minimalni standardi za manjšine v EU (glasovanje)
  
4.9.Digitalizacija za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanj
 7.Nadaljevanje seje
 8.Razprava z nemško kanclerko Angelo Merkel o prihodnosti Evrope (razprava)
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Zahteva za odvzem imunitete
 11.Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Gruzija - Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Moldavija (razprava)
 12.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (razprava)
 13.Krepitev vloge organov, pristojnih za konkurenco, in zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga ***I (razprava)
 14.Urejanje virtualnih valut in prvih javnih ponudb kovancev (razprava)
 15.Podpora držav članic EU globalnemu dogovoru OZN o migracijah (razprava)
 16.Humanitarni vizumi (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

TOREK, 13. NOVEMBER 2018

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.03.


2. Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (razprava)

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora [2018/0166R(APP)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski in Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski in Jean Arthuis, (ki je nadomeščal poročevalca Gérarda Depreza), so predstavili poročilo.

Govorila sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Željana Zovko (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Helmut Scholz (pripravljavec mnenja odbora INTA), Inés Ayala Sender (pripravljavka mnenja odbora CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (pripravljavec mnenja odbora CONT), Brando Benifei (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Ivo Belet (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Dominique Riquet (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Derek Vaughan (pripravljavec mnenja odbora REGI), Fabio Massimo Castaldo (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Iratxe García Pérez (pripravljavka mnenja odbora FEMM), José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine (S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos, samostojni poslanec, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin in Lambert van Nistelrooij.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (pripravljavec mnenja AGRI) in Jerzy Buzek (pripravljavec mnenja ITRE).

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness in Ivana Maletić.

Govorili so Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski in Jean Arthuis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.1 zapisnika z dne 14.11.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11:45 in se bo nadaljevala z glasovanjem.)


PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

3. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.


4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0440)


4.2. Razvojna pomoč EU na področju izobraževanja (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razvojni pomoči EU na področju izobraževanja [2018/2081(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energetska učinkovitost ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0442)


4.4. Upravljanje energetske unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Soporočevalca: Michèle Rivasi in Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0443)


4.5. Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: José Blanco López (A8-0392/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0444)


4.6. Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0445)

Govori

Ruža Tomašić (poročevalka), pred glasovanjem.


4.7. Pravna država v Romuniji (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Pravna država v Romuniji (2018/2844(RSP))

Razprava je potekala dne 3. oktobra 2018 (točka 3 zapisnika z dne 3.10.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Roberta Metsola, v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer, v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer in Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL in Monica Macovei, o pravni državi v Romuniji (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimalni standardi za manjšine v EU (glasovanje)

Poročilo o minimalnih standardih za manjšine v EU [2018/2036(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: József Nagy (A8-0353/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalizacija za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo (glasovanje)

Poročilo o digitalizaciji za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo [2018/2083(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0448)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska in Jude Kirton-Darling

Poročilo: Michèle Rivasi in Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska in Notis Marias

Poročilo: José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Jadwiga Wiśniewska in Notis Marias

Poročilo: Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García in Dubravka Šuica

Pravna država v Romuniji - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák in Siegfried Mureşan

Poročilo: József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins in Notis Marias

Poročilo: Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer in Adam Szejnfeld.


6. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.24.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.04.


8. Razprava z nemško kanclerko Angelo Merkel o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava z nemško kanclerko Angelo Merkel o prihodnosti Evrope (2018/2733(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo

Govorila je: Angela Merkel (kanclerka Zvezne republike Nemčije).

Govoril je: Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, in Martin Sonneborn, samostojni poslanec.

Govoril je: Angela Merkel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano in Dariusz Rosati.

Govorila je: Angela Merkel.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je: Jörg Meuthen (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo).


10. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni grški organi so posredovali zahtevo za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu, Lamprosu Fountoulisu in Eleftheriosu Synadinosu, da bi bilo mogoče zoper njih sprožiti kazenski postopek.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


11. Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Gruzija - Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Moldavija (razprava)

Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo [2017/2282(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo [2017/2281(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins in Petras Auštrevičius sta predstavila poročili.

Govoril je: Johannes Hahn (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Jaromír Štětina v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jaromír Štětina, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană in Sajjad Karim.

Govorili so Johannes Hahn, Andrejs Mamikins in Petras Auštrevičius.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.9 zapisnika z dne 14.11.2018 in točka 14.10 zapisnika z dne 14.11.2018.


12. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (razprava)

Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP [2018/2157(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing je predstavila poročilo.

Govoril je: Johannes Hahn (član Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, James Carver samostojni poslanec, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post in Ernest Urtasun.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná in Costas Mavrides.

Govorila sta Johannes Hahn in Sabine Lösing.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.3 zapisnika z dne 14.11.2018.


13. Krepitev vloge organov, pristojnih za konkurenco, in zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab je predstavil poročilo.

Govorila je: Margrethe Vestager (članica Komisije).

Govorili so Eva Maydell (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Markus Ferber v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govorila sta Margrethe Vestager in Andreas Schwab.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.4 zapisnika z dne 14.11.2018.


14. Urejanje virtualnih valut in prvih javnih ponudb kovancev (razprava)

Izjava Komisije: Urejanje virtualnih valut in prvih javnih ponudb kovancev (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere in Anne Sander.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govoril je: Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


15. Podpora držav članic EU globalnemu dogovoru OZN o migracijah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Podpora držav članic EU globalnemu dogovoru OZN o migracijah (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Kinga Gál v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon in Richard Sulík.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner in Enrique Guerrero Salom.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar in Ruža Tomašić.

Govorila sta Christos Stylianides in Karoline Edtstadler.

Razprava se je zaključila.


16. Humanitarni vizumi (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih [2017/2270(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar je predstavil poročilo.

Govoril je: Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so João Pimenta Lopes (pripravljavec mnenja odbora FEMM), Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Innocenzo Leontini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Kateřina Konečná in Notis Marias.

Govorila sta Christos Stylianides in Juan Fernando López Aguilar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.11 zapisnika z dne 14.11.2018.


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 630.251/OJME).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 7. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov