Index 
Protokoll
PDF 251kWORD 73k
Tisdagen den 13 november 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Omröstning
  
4.1.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Energieffektivitet ***I (omröstning)
  
4.4.Styrningen av energiunionen ***I (omröstning)
  
4.5.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (omröstning)
  
4.6.Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  
4.7.Rättsstatsprincipen i Rumänien (omröstning)
  
4.8.Minimistandarder för minoriteter i EU (omröstning)
  
4.9.Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Begäran om upphävande av immunitet
 11.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien - Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (debatt)
 12.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 13.Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I (debatt)
 14.Reglering av virtuella valutor och inbjudningar till finansiering av kryptovaluta (initial coin offerings) (debatt)
 15.EU:s medlemsstaters stöd till FN:s globala migrationspakt (debatt)
 16.Humanitära visum (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.03.


2. Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (debatt)

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse [2018/0166R(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Jean Arthuis (som ersatte föredraganden, Gérard Deprez) redogjorde för betänkandet.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Željana Zovko (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Helmut Scholz (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Brando Benifei (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ivo Belet (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Dominique Riquet (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Fabio Massimo Castaldo (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin och Lambert van Nistelrooij.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI) och Jerzy Buzek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness och Ivana Maletić.

Talare: Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Jean Arthuis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 14.11.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.45 i väntan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0440)


4.2. EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning [2018/2081(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energieffektivitet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0442)


4.4. Styrningen av energiunionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michèle Rivasi och Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0443)


4.5. Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0444)


4.6. Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0445)

Inlägg:

Ruža Tomašić (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


4.7. Rättsstatsprincipen i Rumänien (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstatsprincipen i Rumänien (2018/2844(RSP))

Debatten hade ägt rum den 3 oktober 2018 (punkt 3 i protokollet av den 3.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen samt Monica Macovei, om rättsstatsprincipen i Rumänien (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimistandarder för minoriteter i EU (omröstning)

Betänkande om minimistandarder för minoriteter i EU [2018/2036(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: József Nagy (A8-0353/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (omröstning)

Betänkande om digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik [2018/2083(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0448)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska och Jude Kirton-Darling

Betänkande Michèle Rivasi och Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska och Notis Marias

Betänkande José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Jadwiga Wiśniewska och Notis Marias

Betänkande Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García och Dubravka Šuica

Rättsstatsprincipen i Rumänien - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák och Siegfried Mureşan

Betänkande József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins och Notis Marias

Betänkande Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer och Adam Szejnfeld.


6. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.24.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.04.


8. Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid (debatt)

Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid (2018/2733(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Angela Merkel (Tysklands förbundskansler).

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, och Martin Sonneborn, grupplös.

Talare: Angela Merkel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano och Dariusz Rosati.

Talare: Angela Merkel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Jörg Meuthen (talmannen gjorde förtydliganden).


10. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis och Eleftherios Synadinos i syfte att inleda rättsliga förfaranden mot dem.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


11. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien - Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (debatt)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2017/2282(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2017/2281(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins och Petras Auštrevičius redogjorde för betänkandena.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jaromír Štětina; Charles Tannock för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană och Sajjad Karim.

Talare: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins och Petras Auštrevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.9 i protokollet av den 14.11.2018 och punkt 14.10 i protokollet av den 14.11.2018.


12. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2018/2157(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, och Marietje Schaake för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post och Ernest Urtasun.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná och Costas Mavrides.

Talare: Johannes Hahn och Sabine Lösing.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.3 i protokollet av den 14.11.2018.


13. Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Eva Maydell (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Markus Ferber för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Margrethe Vestager och Andreas Schwab.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.4 i protokollet av den 14.11.2018.


14. Reglering av virtuella valutor och inbjudningar till finansiering av kryptovaluta (initial coin offerings) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Reglering av virtuella valutor och inbjudningar till finansiering av kryptovaluta (initial coin offerings) (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere och Anne Sander.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. EU:s medlemsstaters stöd till FN:s globala migrationspakt (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s medlemsstaters stöd till FN:s globala migrationspakt (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon och Richard Sulík.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner och Enrique Guerrero Salom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar och Ruža Tomašić.

Talare: Christos Stylianides och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Humanitära visum (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum [2017/2270(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: João Pimenta Lopes (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Innocenzo Leontini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Kateřina Konečná och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.11 i protokollet av den 14.11.2018.


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 630.251/OJME).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy