Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αίτημα εκ μέρους των Ομάδων PPE και ECR σχετικά με την απόφαση της επιτροπής EMPL να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, βάσει της έκθεσης σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), όπως αναφέρεται στα συνοπτικά πρακτικά της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.11.2018).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα εκ μέρους βουλευτών ή πολιτικής ομάδας ή πολιτικών ομάδων που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις λοιπές αποφάσεις για την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στα συνοπτικά πρακτικά της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.11.2018).

Οι επιτροπές ECON, INTA και IMCO ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου