Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek και Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0526/2018

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon και Ernest Urtasun , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0527/2018

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0529/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0530/2018

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0531/2018

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0540/2018).

II.   Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0528/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0532/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0534/2018

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Νικόλαος Χουντής, Ángela Vallina, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0537/2018

—   Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0541/2018

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0543/2018).

III.   Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0533/2018

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0535/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0536/2018

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0538/2018

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Anne Marie Mineur και Κωνσταντίνα Κούνεβα εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0539/2018

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Ilhan Kyuchyuk , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0542/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso και Inese Vaidere , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0544/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου