Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Wietnam, w szczególności sytuacja więźniów politycznych (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek i Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon i Ernest Urtasun , w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0540/2018).

II.   Sytuacja praw człowieka na Kubie (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Eleonora Forenza, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0543/2018).

III.   Sytuacja praw człowieka w Bangladeszu (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Agnes Jongerius, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0544/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności