Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Vietnam, najmä situácia politických väzňov (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek a Pirkko Ruohonen-Lerner, v mene skupiny ECR, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon a Ernest Urtasun , v mene skupiny Verts/ALE, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk, v mene skupiny ALDE, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0540/2018).

II.   Situácia v oblasti ľudských práv na Kube (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk, v mene skupiny ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0543/2018).

III.   Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Agnes Jongerius, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk , v mene skupiny ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso a Inese Vaidere , v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0544/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia