Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

4. Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2018/2886(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Frank Engel εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Dennis de Jong, σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen και Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 14.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου