Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras

6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami įstaigos žlugimo poveikio finansų rinkoms, kitoms įstaigoms ir finansavimo sąlygoms vertinimo kriterijai (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Inovacijų fondui skirtų 50 mln. nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų iš rinkos stabilumo rezervo pardavimo aukcionuose ir Vokietijos paskirtinos aukcionų platformos įtraukimo į sąrašą iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos II priedas (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III priedas (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių III priedo pritaikymo (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika