Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg

6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de criteria voor het beoordelen van het effect van het falen van een instelling op de financiële markten, op andere instellingen en op de financieringsvoorwaarden (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 25 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 wat betreft de veiling van 50 miljoen niet-toegewezen emissierechten uit de marktstabiliteitsreserve ten bate van het innovatiefonds en ter opneming van een door Duitsland aan te wijzen veilingplatform (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI,

advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr.1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI,

advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie betreffende de aanpassing van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid