Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy, vktorých sa stanovujú kritériá na posúdenie vplyvu zlyhania inštitúcie na finančné trhy, ostatné inštitúcie apodmienky financovania (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 25. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010, pokiaľ ide o dražbu 50 miliónov nepridelených kvót z trhovej stabilizačnej rezervy pre inovačný fond, a zaradenie aukčnej platformy, ktorú má vymenovať Nemecko, do prílohy (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 807/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených vnariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa upravuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: TRAN

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia