Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare anger kriterierna för bedömning av effekterna av ett instituts fallissemang på finansmarknader, andra institut och finansieringsvillkor (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 25 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 vad gäller auktioneringen av 50 miljoner outnyttjade utsläppsrätter från reserven för marknadsstabilitet till förmån för innovationsfonden och förteckning av en auktionsplattform som ska förordnas av Tyskland (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 807/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt om införande av övergångsbestämmelser (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgiande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy