Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0286(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0305/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0454

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

7. Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ***I - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Οι Pilar del Castillo Vera και Evžen Tošenovský παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivan Štefanec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Morten Helveg Petersen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miapetra Kumpula-Natri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera και Evžen Tošenovský.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018 και σημείο 14.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου