Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0143(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0354/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0354/2018

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

8. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Ο Bas Eickhout παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Henna Virkkunen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso και Dieter-Lebrecht Koch.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Blanco López, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Bill Etheridge και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Bas Eickhout.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.14 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου