Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0354/2018

Ingivna texter :

A8-0354/2018

Debatter :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Röstförklaringar
PV 18/04/2019 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

8. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Damiano Zoffoli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, och Karima Delli för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso och Dieter-Lebrecht Koch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Bas Eickhout.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.7 i protokollet av den 14.11.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.14 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy