Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 14. novembris - Strasbūra

14. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


14.1. Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (balsošana)

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos [2018/0166R(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski un Gérard Deprez (A8-0358/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2018)0449).


14.2. Valsts atbalsta noteikumi: jaunas valsts atbalsta kategorijas * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sander Loones (A8-0315/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0450)


14.3. Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2018/2157(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sabine Lösing (A8-0335/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0451).

Uzstāšanās

Sabine Lösing ierosināja mutisku grozījumu 13. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


14.4. Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0057/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI,

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS,

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0452).


14.5. Eiropas elektronisko sakaru kodekss ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI,

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0453).


14.6. Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI,

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0454).


14.7. CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A8-0354/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0455).

Uzstājās Bas Eickhout (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


14.8. Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (2018/2886(RSP)).

Debates notika 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 17. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 14. novembrī (14.11.2018. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0523/2018 un B8-0524/2018

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0523/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)0456).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0524/2018 vairs nav spēkā.)


14.9. ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu [2017/2282(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0457).

Uzstāšanās

Rebecca Harms ierosināja mutisku grozījumu 23. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


14.10. ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu [2017/2281(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0458).


14.11. Humanitārās vīzas (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām [2017/2270(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (referents) un Michael Cramer – par balsojuma spēkā esamību un lai pieprasītu atkārtot balsojumu nākamajā dienā (sēdes vadītājs šo prasību neizpildīja).

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika