Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

21. Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE (debata na aktualny temat)
CRE

Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE (2018/2929(RSP))

Głos zabrał Paulo Rangel, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę PPE.

Głos zabrały Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: David McAllister, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark i Carlos Zorrinho.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij i Jiří Pospíšil.

Głos zabrali: Julian King (członek Komisji) i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności