Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

21. Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valrörelsen till Europaparlamentet (debatt om en aktuell fråga)
CRE

Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valrörelsen till Europaparlamentet (2018/2929(RSP))

Talare: Paulo Rangel som inledde den debatt som föreslagits av PPE-gruppen.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: David McAllister, Claude Moraes för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Esther de Lange för PPE-gruppen, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark och Carlos Zorrinho.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij och Jiří Pospíšil.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen) och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy