Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0336/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0336/2018

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

23. Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0336/2018)

Η Julie Girling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Massimo Paolucci, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland και Younous Omarjee.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Julie Girling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου