Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург

25. Европейската сигурност и бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Европейската сигурност и бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra и Eric Andrieu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand и Kateřina Konečná.

Изказа се Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност