Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

25. Ευρωπαϊκή ασφάλεια και το μέλλον της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ευρωπαϊκή ασφάλεια και το μέλλον της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (2018/2907(RSP))

Η Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Τάκης Χατζηγεωργίου, Mario Borghezio, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Eric Andrieu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Νότης Μαριάς, Molly Scott Cato, Indrek Tarand και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνει η Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου