Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

26. Αντίδραση σχετικά με το καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική στα μεξικανικά σύνορα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Αντίδραση σχετικά με το καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική στα μεξικανικά σύνορα (2018/2920(RSP))

Η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes και Wajid Khan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου