Показалец 
Протокол
PDF 331kWORD 87k
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (внесени предложения за резолюция)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Европейски кодекс за електронни съобщения ***I - Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I (разискване)
 8.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Тържествено заседание - Южна Африка
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Съобщение на председателството
 13.Състав на Парламента
 14.Време за гласуване
  
14.1.Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (гласуване)
  
14.2.Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
14.3.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
14.4.Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  
14.5.Европейски кодекс за електронни съобщения ***I (гласуване)
  
14.6.Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I (гласуване)
  
14.7.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)
  
14.8.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (гласуване)
  
14.9.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (гласуване)
  
14.10.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (гласуване)
  
14.11.Хуманитарни визи (гласуване)
 15.Обяснения на вот
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Одобряване на протокола от предишното заседание
 19.Внесени документи
 20.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 21.Повишаване на устойчивостта на ЕС по отношение на влиянието на чуждестранни фактори върху предстоящата избирателна кампания за ЕП (разискване по актуални въпроси)
 22.Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I (разискване)
 23.Устойчиви органични замърсители ***I (разискване)
 24.Независимост на статистическите органи в Европейския съюз и случаят на Андреас Георгиу (разискване)
 25.Европейската сигурност и бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (разискване)
 26.Реакцията във връзка с кервана от мигранти от Централна Америка по границата с Мексико (разискване)
 27.Извънтериториалното въздействие върху европейските дружества на санкциите на САЩ срещу Иран (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че е получила искания за гласуване от групите PPE и ECR относно решението на комисията EMPL за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за директива за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), обявено в протокола от понеделник, 12 ноември 2018 г. (точка 9 от протокола от 12.11.2018 г.).

Гласуването ще се състои утре в съответствие с член 69в, праграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получила искания от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно другите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 12 ноември 2018 г. (точка 9 от протокола от 12.11.2018 г.).

Следователно комисиите ECON, INTA и IMCO могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek и Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, относно Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Филиз Хюсменова и Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, относно Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (B8-0540/2018).

II.   Положението с правата на човека в Куба (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Куба (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Куба (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Куба (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva и Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Куба (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Куба (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Филиз Хюсменова и Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека в Куба (B8-0543/2018).

III.   Положението с правата на човека в Бангладеш (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Бангладеш (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно положението с правата на човека в Бангладеш (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Agnes Jongerius, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Бангладеш (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Бангладеш (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur и Kostadinka Kuneva от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Бангладеш (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Филиз Хюсменова и Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека в Бангладеш (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Бангладеш (B8-0544/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


4. Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2018/2886(RSP))

Разискването се състоя на 23 октомври 2018 г. (точка 17 от протокола от 23.10.2018 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Frank Engel от името на групата PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes и Tanja Fajon, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, и Dennis de Jong, относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen и Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, относно необходимостта от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Гласуване: точка 14.8 от протокола от 14.11.2018 г.


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бромуконазол, карбоксин, фенбутакалаен оксид, фенпиразамин и пиридабен във или върху определени продукти (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - срок: 24 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бупрофезин, дифлубензурон, етоксисулфурон, йоксинил, молинат, пикоксистробин и тепралоксидим във или върху определени продукти (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - срок: 25 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бромадиолон, етофенпрокс, паклобутразол и пенконазол във или върху определени продукти (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - срок: 30 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за хранителните продукти по отношение на някои методи, критерия за безопасност на храните за Listeria monocytogenes в покълнали семена и критериите за хигиена на процеса и за безопасност на храните за непастьоризирани плодови и зеленчукови сокове (готови за консумация) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - срок: 27 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на регламенти (ЕС) № 200/2010, (ЕС) № 517/2011, (ЕС) № 200/2012 и (ЕС) № 1190/2012 на Комисията по отношение на някои методи за изследване и вземане на проби за Salmonella при домашните птици (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - срок: 30 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 12 и 23 и международни стандарти за финансовo отчитане 3 и 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - срок: 24 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - срок: 24 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2020 г. на целевите второстепенни променливи за свръхзадлъжнялостта, потреблението и благосъстоянието, както и за труда (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - срок: 26 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2400 и на Директива 2007/46/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежки превозни средства (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - срок: 9 февруари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)


6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се конкретизират критериите за оценка на въздействието от неизпълнението на задълженията от страна на дадена институция върху финансовите пазари, върху други институции и върху условията за финансиране (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 25 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №1031/2010 във връзка с тръжната продажба на 50 милиона неразпределени квоти от резерва за стабилност на пазара за фонда за иновации и за вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Германия (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Делегиран регламент (ЕС) №1062/2014 относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) №528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 ноември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 ноември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за адаптиране на приложение III към Регламент (ЕС) №1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 ноември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN


7. Европейски кодекс за електронни съобщения ***I - Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera и Evžen Tošenovský представиха докладите.

Изказа се Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ivan Štefanec (докладчик по становището на комисията IMCO), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Morten Helveg Petersen (докладчик по становището на комисията LIBE), Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Miapetra Kumpula-Natri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly и Nicola Caputo.

Изказаха се: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera и Evžen Tošenovský.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.5 от протокола от 14.11.2018 г и точка 14.6 от протокола от 14.11.2018 г.


8. Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Henna Virkkunen (докладчик по становището на комисията TRAN), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso и Dieter-Lebrecht Koch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge и Seán Kelly.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Bas Eickhout.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.7 от протокола от 14.11.2018 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.14 ч. в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.38 ч.


10. Тържествено заседание - Южна Африка

От 11.38 ч. до 12.07 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай изказването на Сирил Рамафоза, президент на Република Южна Африка.

(Заседанието беше прекъснато в 12.07 ч.)

(Парламентът се събра по случай връчването на наградата LUX)


11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.40 ч.

Изказаха се: Reinhard Bütikofer относно присъствието на посетители от Хонконг в галерията, Pervenche Berès относно провеждането на разискването вчера с германския канцлер (председателят направи уточнения), и Angelo Ciocca.


12. Съобщение на председателството

Председателят припомни, че на 2 октомври 2018 г. е решил да наложи санкция на Giulia Moi в съответствие с член 166 от Правилника за дейността поради поведението ѝ към нейните акредитирани парламентарни сътрудници, което представлява психологически тормоз (точка 6 от протокола от 2.10.2018 г.)

На 16 октомври 2018 г. Giulia Moi подаде жалба по вътрешен ред срещу това решение в Бюрото в съответствие с член 167 от Правилника за дейността.

На заседанието си в понеделник, 12 ноември 2018 г., Бюрото разгледа въпросната жалба и потвърди решението на председателя. Санкцията се изразява в лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от 12 дни.

Изказаха се: Giulia Moi (председателят направи уточнения), Jörg Meuthen относно провеждането на разискването вчера с германския канцлер (председателят направи уточнения), и Bruno Gollnisch.


13. Състав на Парламента

Полските компетентни органи съобщиха за избирането на Bogdan Brunon Wenta за кмет на град Келце.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграф 3 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. тези функции са несъвместими с функциите на член на Европейския парламент, и обявява неговото място за свободно, считано от 14 ноември 2018 г.


14. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


14.1. Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (гласуване)

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение [2018/0166R(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski и Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0449)


14.2. Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0450)


14.3. Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2018/2157(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0451)

Изказвания

Sabine Lösing внесе устно изменение на параграф 13, което беше прието.


14.4. Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ,

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ,

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0452)


14.5. Европейски кодекс за електронни съобщения ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ,

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0453)


14.6. Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ,

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0454)


14.7. Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0455)

Изказа се Bas Eickhout (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


14.8. Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2018/2886(RSP))

Разискването се състоя на 23 октомври 2018 г. (точка 17 от протокола от 23.10.2018 г.).

Предложенията за резолюции са обявени на14 ноември 2018 г. (точка 4 от протокола от 14.11.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0523/2018 и B8-0524/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0523/2018

Приема се (P8_TA(2018)0456)

(Предложението за резолюция B8-0524/2018 отпада.)


14.9. Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (гласуване)

Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия [2017/2282(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0457)

Изказвания

Rebecca Harms внесе устно изменение на параграф 23, което беше прието.


14.10. Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (гласуване)

Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова [2017/2281(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0458)


14.11. Хуманитарни визи (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи [2017/2270(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Изказвания

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (докладчик) и Michael Cramer, относно валидността на гласуването и за да поиска то да бъде повторено на следващия ден (председателят не изпълни това искане).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател


15. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski и Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan и Luke Ming Flanagan

Доклад Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz и Luke Ming Flanagan

Доклад Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt и Tibor Szanyi

Доклад Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski и José Inácio Faria

Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins и Dobromir Sośnierz

Доклад Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil и Jan Zahradil

Доклад Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil и Jan Zahradil

Доклад Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa и Andrejs Mamikins.


16. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.22 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

17. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.


18. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


19. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-11/C/16 - Европейска сметна палата (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-12/A/16 - Европейска сметна палата (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-13/A/16 - Европейска сметна палата (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-14/T/16 - Европейска сметна палата (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2018 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2018 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2018 - Комитет на регионите (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 5/2018 - Комитет на регионите (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 6/2018 - Комитет на регионите (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 7/2018 - Комитет на регионите (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 2/2018 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 29/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 30/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 32/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 33/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 8/2018 - Комитет на регионите (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 35/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


20. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 4 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 29/2018 и DEC 31/2018 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити на Европейския икономически и социален комитет INF 2/2018.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансферите на бюджетни кредити INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 и INF 7/2018 - Комитет на регионите.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансферите на бюджетни кредити на Европейската сметна палата V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 и V/AB-14/T/1.

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 28/2018 - Раздел III – Комисия.


21. Повишаване на устойчивостта на ЕС по отношение на влиянието на чуждестранни фактори върху предстоящата избирателна кампания за ЕП (разискване по актуални въпроси)

Повишаване на устойчивостта на ЕС по отношение на влиянието на чуждестранни фактори върху предстоящата избирателна кампания за ЕП (2018/2929(RSP))

Изказа се Paulo Rangel, за да направи въведение към разискването, предложено от групата PPE.

Изказаха се Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се David McAllister, Claude Moraes, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Esther de Lange, от името на групата PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark и Carlos Zorrinho.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij и Jiří Pospíšil.

Изказаха се Julian King (член на Комисията) и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.


22. Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Dennis de Jong (докладчик по становището на комисията IMCO), Renaud Muselier, от името на групата PPE, Lucy Anderson, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Jens Rohde, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn и John Howarth.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се: Violeta Bulc и Bogusław Liberadzki.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 15.11.2018 г.


23. Устойчиви органични замърсители ***I (разискване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Massimo Paolucci, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland и Younous Omarjee.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria и Jiří Pospíšil.

Изказаха се: Violeta Bulc и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 15.11.2018 г.


24. Независимост на статистическите органи в Европейския съюз и случаят на Андреас Георгиу (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Независимост на статистическите органи в Европейския съюз и случаят на Андреас Георгиу (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Georgios Kyrtsos, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Notis Marias, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Markus Ferber, който отхвърли искане за отговор на два въпроса „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis и Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, и Richard Sulík.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Ramon Tremosa i Balcells, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Notis Marias, Nikolaos Chountis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Epitideios и Sotirios Zarianopoulos.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.


25. Европейската сигурност и бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Европейската сигурност и бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra и Eric Andrieu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand и Kateřina Konečná.

Изказа се Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.


26. Реакцията във връзка с кервана от мигранти от Централна Америка по границата с Мексико (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Реакцията във връзка с кервана от мигранти от Централна Америка по границата с Мексико (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: José Inácio Faria, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Nathan Gill, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes и Wajid Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga и Georgios Epitideios.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


27. Извънтериториалното въздействие върху европейските дружества на санкциите на САЩ срещу Иран (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Извънтериториалното въздействие върху европейските дружества на санкциите на САЩ срещу Иран (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


28. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 630.251/OJJE).


29. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.00 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност