Seznam 
Zápis
PDF 296kWORD 83k
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (předložené návrhy usnesení)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Evropský kodex pro elektronické komunikace ***I – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ***I (rozprava)
 8.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Slavnostní zasedání – Jihoafrická republika
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Sdělení předsednictví
 13.Složení Parlamentu
 14.Hlasování
  
14.1.Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (hlasování)
  
14.2.Pravidla pro státní podporu: nové kategorie státní podpory * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.3.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
14.4.Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu ***I (hlasování)
  
14.5.Evropský kodex pro elektronické komunikace ***I (hlasování)
  
14.6.Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ***I (hlasování)
  
14.7.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (hlasování)
  
14.8.Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (hlasování)
  
14.9.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (hlasování)
  
14.10.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (hlasování)
  
14.11.Humanitární víza (hlasování)
 15.Vysvětlení hlasování
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 19.Předložení dokumentů
 20.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 21.Zvýšení odolnosti EU proti vlivu zahraničních aktérů v nadcházející kampani před volbami do EP (rozprava na aktuální téma)
 22.Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***I (rozprava)
 23.Perzistentní organické znečišťující látky ***I (rozprava)
 24.Nezávislost statistických úřadů v Evropské unii a případ Andrease Georgiou (rozprava)
 25.Evropská bezpečnost a budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (rozprava)
 26.Reakce na karavanu migrantů ze Střední Ameriky na mexických hranicích (rozprava)
 27.Extrateritoriální dopady sankcí USA vůči Íránu na evropské společnosti (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)

Předsedající oznámila, že od skupin PPE a ECR obdržela žádosti, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru EMPL zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), které bylo oznámeno v zápise ze zasedání konaného v pondělí 12. listopadu 2018 (bod 9 zápisu ze dne 12.11.2018).

Hlasování se bude konat zítra v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu.

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se dalších rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise ze zasedání konaného v pondělí 12. listopadu 2018 (bod 9 zápisu ze dne 12.11.2018).

Výbory ECON, INTA a IMCO tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Vietnam, zejména situace politických vězňů (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek a Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR o Vietnamu, zejména situaci politických vězňů (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o Vietnamu, zejména situaci politických vězňů (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o Vietnamu, zejména situaci politických vězňů (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o Vietnamu, zejména situaci politických vězňů (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE o Vietnamu, zejména situaci politických vězňů (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere za skupinu PPE o Vietnamu, zejména situaci politických vězňů (B8-0540/2018).

II.   Situace v oblasti lidských práv na Kubě (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv na Kubě (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv na Kubě (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv na Kubě (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv na Kubě (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv na Kubě (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv na Kubě (B8-0543/2018).

III.   Situace v oblasti lidských práv v Bangladéši (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei a Branislav Škripek za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Bangladéši (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o situaci v oblasti lidských práv v Bangladéši (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Agnes Jongerius za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv v Bangladéši (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Bangladéši (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Bangladéši (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Bangladéši (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso a Inese Vaidere za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv v Bangladéši (B8-0544/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


4. Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (2018/2886(RSP))

Rozprava se konala dne 23. října 2018 (bod 17 zápisu ze dne 23.10.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Frank Engel za skupinu PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes a Tanja Fajon za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld za skupinu ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE a Dennis de Jong o potřebě komplexního mechanismu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR o potřebě komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Hlasování: bod 14.8 zápisu ze dne 14.11.2018.


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin a pyridaben v některých produktech a na jejich povrchu (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - lhůta: 24. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinát, pikoxystrobin a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - lhůta: 25. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - lhůta: 30. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o některé metody, kritérium bezpečnosti potravin pro Listeria monocytogenes v naklíčených semenech a kritérium hygieny výrobního procesu a kritérium bezpečnosti potravin pro nepasterizované ovocné a zeleninové šťávy (určené k přímé spotřebě) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - lhůta: 27. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012, pokud jde o určité metody vyšetření na salmonelu a související odběr vzorků u drůbeže (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - lhůta: 30. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - lhůta: 24. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - lhůta: 24. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2020, které se týkají nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - lhůta: 26. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2400 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - lhůta: 9. února 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)


6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro posouzení dopadu selhání instituce na finanční trhy, na jiné instituce a na podmínky financování (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 25. října 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010, pokud jde o dražbu 50 milionů nepřidělených povolenek z rezervy tržní stability pro inovační fond, a zařazuje na seznam dražební platforma, kterou jmenuje Německo (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. října 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. října 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (C(2018)07151 – 2018/2916(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 9. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o úpravě přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 9. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: TRAN


7. Evropský kodex pro elektronické komunikace ***I – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera a Evžen Tošenovský uvedli zprávy.

Vystoupila Dita Charanzová (zpravodajka výboru IMCO).

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ivan Štefanec (zpravodaj výboru IMCO), Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT), Morten Helveg Petersen (zpravodaj výboru LIBE), Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Miapetra Kumpula-Natri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Ruža Tomašić za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler a Patrizia Toia.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystoupili: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera a Evžen Tošenovský.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.5 zápisu ze dne 14.11.2018 a bod 14.6 zápisu ze dne 14.11.2018.


8. Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Henna Virkkunen (zpravodaj výboru TRAN), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Damiano Zoffoli za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, a Karima Delli za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Danilo Oscar Lancini za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso a Dieter-Lebrecht Koch.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge a Seán Kelly.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Bas Eickhout.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.7 zápisu ze dne 14.11.2018.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:14 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:38.


10. Slavnostní zasedání – Jihoafrická republika

U příležitosti projevu prezidenta Jihoafrické republiky Cyrila Ramaphosy se od 11:38 do 12:07 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:07.)

(Parlament se sešel u příležitosti udělení ceny LUX)


11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:40.

Vystoupili: Reinhard Bütikofer k přítomnosti návštěvníků z Hongkongu na galerii pro hosty, Pervenche Berès k vedení včerejší rozpravy s německou kancléřkou (předseda poskytl upřesnění) a Angelo Ciocca.


12. Sdělení předsednictví

Předseda připomněl, že se dne 2. října 2018 rozhodl v souladu s článkem 166 jednacího řádu uložit sankci Giulii Moiové v souvislosti s chováním poslankyně vůči svým akreditovaným parlamentním asistentům, které představuje psychologické obtěžování (bod 6 zápisu ze dne 2.10.2018)

Giulia Moi dne 16. října 2018 podala v souladu s článkem 167 jednacího řádu předsednictvu vnitřní odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Předsednictvo na své schůzi dne 12. listopadu 2018 projednalo vnitřní odvolání a potvrdilo rozhodnutí předsedy. Sankce má formu ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu dvanácti dnů.

Vystoupili: Giulia Moi (předseda poskytl upřesnění), Jörg Meuthen k vedení včerejší rozpravy s německou kancléřkou (předseda poskytl upřesnění) a Bruno Gollnisch.


13. Složení Parlamentu

Příslušné polské orgány oznámily, že Bogdan Brunon Wenta byl zvolen do funkce starosty města Kielce.

Parlament vzal na vědomí, že v souladu s čl. 7 odst. 3 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a konstatoval uvolnění poslancova mandátu s platností od 14. listopadu 2018.


14. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


14.1. Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (hlasování)

Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody [2018/0166R(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato (P8_TA(2018)0449)


14.2. Pravidla pro státní podporu: nové kategorie státní podpory * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sander Loones (A8-0315/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0450)


14.3. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2018/2157(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0451)

Vystoupení

Sabine Lösing předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 13, který byl vzat v potaz.


14.4. Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2018)0452)


14.5. Evropský kodex pro elektronické komunikace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0453)


14.6. Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0454)


14.7. Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0455)

Vystoupil Bas Eickhout (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


14.8. Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (2018/2886(RSP))

Rozprava se konala dne 23. října 2018 (bod 17 zápisu ze dne 23.10.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 14. listopadu 2018 (bod 4 zápisu ze dne 14.11.2018).

Návrhy usnesení B8-0523/2018 a B8-0524/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B8-0523/2018

přijat (P8_TA(2018)0456)

(Návrh usnesení B8-0524/2018 se nebere v potaz.)


14.9. Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (hlasování)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií [2017/2282(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0457)

Vystoupení

Rebecca Harms předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 23, který byl vzat v potaz.


14.10. Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (hlasování)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem [2017/2281(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitární víza (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech [2017/2270(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj) a Michael Cramer k platnosti hlasování a s žádostí, aby se následující den hlasování opakovalo (předseda žádosti nevyhověl).

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda


15. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan a Luke Ming Flanagan

zpráva Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz a Luke Ming Flanagan

zpráva Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt a Tibor Szanyi

zpráva Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski a José Inácio Faria

Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins a Dobromir Sośnierz

zpráva Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil a Jan Zahradil

zpráva Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil a Jan Zahradil

zpráva Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa a Andrejs Mamikins.


16. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:22.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

17. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


18. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


19. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků V/AB-11/C/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-12/A/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-13/A/18 - Účetní dvůr (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-14/T/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2018 – Hospodářský a sociální výbor (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2018 – Hospodářský a sociální výbor (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2018 – Výbor regionů (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 5/2018 – Výbor regionů (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 6/2018 – Výbor regionů (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 7/2018 – Výbor regionů (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 2/2018 - oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 29/2018 - oddíl III - Komise (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 30/2018 - oddíl III - Komise (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 31/2018 - oddíl III - Komise (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 32/2018 - oddíl III - Komise (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 33/2018 - oddíl III - Komise (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 8/2018 – Výbor regionů (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 35/2018 - oddíl III - Komise (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


20. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s čl. 31 odst. 4 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 29/2018 a DEC 31/2018 - oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodu prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru INF 2/2018.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodům prostředků INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 a INF 7/2018 – Výbor regionů.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodům prostředků Evropského účetního dvora V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 et V/AB-14/T/1.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 28/2018 - oddíl III – Komise.


21. Zvýšení odolnosti EU proti vlivu zahraničních aktérů v nadcházející kampani před volbami do EP (rozprava na aktuální téma)

Zvýšení odolnosti EU proti vlivu zahraničních aktérů v nadcházející kampani před volbami do EP (2018/2929(RSP))

Vystoupil Paulo Rangel, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina PPE.

Vystoupily: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: David McAllister, Claude Moraes za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Esther de Lange za skupinu PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark a Carlos Zorrinho.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij a Jiří Pospíšil.

Vystoupili: Julian King (člen Komise) a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


22. Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Dennis de Jong (zpravodaj výboru IMCO), Renaud Muselier za skupinu PPE, Lucy Anderson za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Jens Rohde za skupinu ALDE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn a John Howarth.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias a Zigmantas Balčytis.

Vystoupili: Violeta Bulc a Bogusław Liberadzki.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 15.11.2018.


23. Perzistentní organické znečišťující látky ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling uvedla zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Massimo Paolucci za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland a Younous Omarjee.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

Vystoupily: Violeta Bulc a Julie Girling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 15.11.2018.


24. Nezávislost statistických úřadů v Evropské unii a případ Andrease Georgiou (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nezávislost statistických úřadů v Evropské unii a případ Andrease Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Georgios Kyrtsos za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Notis Marias, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Markus Ferber, který odmítl dvě otázky, které chtěli zvednutím modré karty položit Dimitrios Papadimoulis a Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitrios Papadimoulis, a Richard Sulík.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Ramon Tremosa i Balcells, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Notis Marias, Nikolaos Chountis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Epitideios a Sotirios Zarianopoulos.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


25. Evropská bezpečnost a budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Evropská bezpečnost a budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Jeppe Kofod za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Eric Andrieu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand a Kateřina Konečná.

Vystoupila Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


26. Reakce na karavanu migrantů ze Střední Ameriky na mexických hranicích (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Reakce na karavanu migrantů ze Střední Ameriky na mexických hranicích (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Nathan Gill za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes a Wajid Khan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga a Georgios Epitideios.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


27. Extrateritoriální dopady sankcí USA vůči Íránu na evropské společnosti (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Extrateritoriální dopady sankcí USA vůči Íránu na evropské společnosti (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier za skupinu ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 630.251/OJJE).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí