Indeks 
Protokol
PDF 298kWORD 82k
Onsdag den 14. november 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c) (godkendelse)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (indgivne beslutningsforslag)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I - Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I (forhandling)
 8.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Højtideligt møde - Sydafrika
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Meddelelse fra formanden
 13.Parlamentets sammensætning
 14.Afstemningstid
  14.1.Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (afstemning)
  14.2.Statsstøtteregler: nye kategorier af statsstøtte * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  14.3.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  14.4.Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I (afstemning)
  14.5.Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I (afstemning)
  14.6.Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I (afstemning)
  14.7.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (afstemning)
  14.8.Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (afstemning)
  14.9.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (afstemning)
  14.10.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (afstemning)
  14.11.Humanitære visa (afstemning)
 15.Stemmeforklaringer
 16.Stemmerettelser og -intentioner
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 19.Modtagne dokumenter
 20.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 21.Styrke EU's modstandsdygtighed over for udenlandske aktørers indflydelse på den kommende valgkamp til Europa-Parlamentsvalget (debat om et aktuelt spørgsmål)
 22.Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (forhandling)
 23.Persistente organiske miljøgifte ***I (forhandling)
 24.Statistikmyndighedernes uafhængighed i Den Europæiske Union og sagen om Andreas Georgiou (forhandling)
 25.Europæisk sikkerhed og fremtiden for traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter (forhandling)
 26.USA's reaktion på karavanen med centralamerikanske migranter ved den mexicanske grænse (forhandling)
 27.De ekstraterritoriale virkninger af USA's sanktioner over for Iran for europæiske virksomheder (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c) (godkendelse)

Formanden meddelte, at hun havde modtaget en anmodning om afstemning fra PPE-Gruppen og ECR-Gruppen vedrørende afgørelsen fra EMPL om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), der var blevet meddelt i protokollen fra mandag den 12. november 2018 (punkt 9 i protokollen af 12.11.2018).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 12. november 2018 (punkt 9 i protokollen af 12.11.2018).

ECON, INTA og IMCO havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek og Pirkko Ruohonen-Lerner, for ECR-Gruppen, om Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon og Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, om Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen, om Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen, om Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova og Ilhan Kyuchyuk, for ALDE-Gruppen, om Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (B8-0540/2018).

II.   Menneskerettighedssituationen i Cuba (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Cuba (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Cuba (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Cuba (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva og Eleonora Forenza, for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Cuba (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Cuba (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova og Ilhan Kyuchyuk, for ALDE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Cuba (B8-0543/2018).

III.   Menneskerettighedssituationen i Bangladesh (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Agnes Jongerius, for S&D-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova og Ilhan Kyuchyuk , for ALDE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso og Inese Vaidere , for PPE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (B8-0544/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


4. Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2018/2886(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 23. oktober 2018 (punkt 17 i protokollen af 23.10.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Frank Engel for PPE-Gruppen, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes og Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Sophia in ’t Veld for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, og Dennis de Jong om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen og Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen, om behovet for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Afstemning: punkt 14.8 i protokollen af 14.11.2018.


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bromuconazol, carboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin og pyridaben i eller på visse produkter (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - frist: 24. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinat, picoxystrobin og tepraloxydim i eller på visse produkter (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - frist: 25. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol i eller på visse produkter (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - frist: 30. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer for så vidt angår visse metoder, fødevaresikkerhedskriteriet for Listeria monocytogenes i spirer samt proceshygiejnekriteriet og fødevaresikkerhedskriteriet for upasteuriseret frugt- og grøntsagssaft (drikkeklar) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - frist: 27. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 for så vidt angår visse metoder til testning for salmonella og prøveudtagning af fjerkræ (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - frist: 30. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 12 og 23 og IFRS 3 og 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - frist: 24. januar 2019)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - frist: 24. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2020 over sekundære målvariabler om overgældsætning, forbrug og formue samt beskæftigelse (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - frist: 26. januar 2019)
henvist til kor. udv. EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2400 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF for så vidt angår bestemmelse af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - frist: 9. februar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)


6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kriterierne for vurdering af konsekvenserne for de finansielle markeder, andre institutter og finansieringsvilkårene af, at et institut bliver nødlidende (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. oktober 2018

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår auktionering af 50 mio. ikketildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven til fordel for innovationsfonden og med henblik på at opføre en auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland, på listen (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. oktober 2018

henvist til kor. udv. ENVI
rådgivende udvalg: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. oktober 2018

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI
rådgivende udvalg: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. november 2018

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om tilpasning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. november 2018

henvist til kor. udv. TRAN


7. Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I - Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera og Evžen Tošenovský forelagde betænkningerne.

Taler: Dita Charanzová (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ivan Štefanec (ordfører for udtalelse fra IMCO), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Morten Helveg Petersen (ordfører for udtalelse fra LIBE), Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Miapetra Kumpula-Natri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler og Patrizia Toia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly og Nicola Caputo.

Talere: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera og Evžen Tošenovský.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.5 i protokollen af 14.11.2018 og punkt 14.6 i protokollen af 14.11.2018.


8. Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, og Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso og Dieter-Lebrecht Koch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge og Seán Kelly.

Talere: Miguel Arias Cañete og Bas Eickhout.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.7 i protokollen af 14.11.2018.

(Mødet udsat kl. 11.14 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.38.


10. Højtideligt møde - Sydafrika

Fra kl. 11.38 til 12.07 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Cyril Ramaphosa, præsident for Den Sydafrikanske Republik.

(Mødet afbrudt kl. 12.07.)

(Parlamentet samledes i anledning af overrækkelsen af LUX-filmprisen)


11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.40.

Talere: Reinhard Bütikofer om tilstedeværelsen på tilhørerpladserne af besøgende fra Hong Kong, Pervenche Berès om afviklingen af gårsdagens drøftelse med den tyske kansler (formanden gav præciserende oplysninger), og Angelo Ciocca.


12. Meddelelse fra formanden

Formanden mindede om, at han den 2. oktober 2018 havde truffet afgørelse om at pålægge Giulia Moi en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 begrundet i hendes adfærd over for sine akkrediterede parlamentariske assistenter, der kan karakteriseres som værende psykisk chikane (punkt 6 i protokollen af 2.10.2018)

Den 16. oktober 2018 havde Giulia Moi indgivet en intern klage til Parlamentets præsidium over denne afgørelse, jf. artikel 167 i Parlamentets forretningsorden.

Præsidiet havde på sit møde mandag den 12. november 2018 undersøgt den pågældende klage og havde bekræftet formandens afgørelse. Sanktionen består i tab af retten til dagpenge i en periode på tolv dage.

Talere: Giulia Moi (formanden gav præciserende oplysninger), Jörg Meuthen om afviklingen af gårsdagens drøftelse med den tyske kansler (formanden gav præciserende oplysninger), og Bruno Gollnisch.


13. Parlamentets sammensætning

De kompetente polske myndigheder havde meddelt, at Bogdan Brunon Wenta var blevet valgt til posten som borgmester i byen Kielce.

Parlamentet konstaterede, jf. artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at dette hverv var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at hans mandat var ledigt med virkning fra den 14. november 2018.


14. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


14.1. Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (afstemning)

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale [2018/0166R(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2018)0449)


14.2. Statsstøtteregler: nye kategorier af statsstøtte * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets forordning om (EU) nr. 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0450)


14.3. Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP [2018/2157(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0451)

Indlæg

Sabine Lösing havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 13, som var blevet godtaget.


14.4. Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG,

FORELØBIG AFTALE,

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0452)


14.5. Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG, FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0453)


14.6. Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG,

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0454)


14.7. Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0455)

Indlæg af Bas Eickhout (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


14.8. Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (afstemning)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2018/2886(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 23. oktober 2018 (punkt 17 i protokollen af 23.10.2018).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den14. november 2018 (punkt 4 i protokollen af 14.11.2018).

Forslag til beslutning B8-0523/2018 og B8-0524/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0523/2018

Vedtaget (P8_TA(2018)0456)

(Forslag til beslutning B8-0524/2018 bortfaldt).


14.9. Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien [2017/2282(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0457)

Indlæg

Rebecca Harms havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 23, som var blevet godtaget.


14.10. Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova [2017/2281(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitære visa (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa [2017/2270(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (ordfører) og Michael Cramer om gyldigheden af afstemningen og for at anmode om at gentage denne den følgende dag (formanden godtog ikke denne anmodning)..

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


15. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan og Luke Ming Flanagan

Betænkning: Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz og Luke Ming Flanagan

Betænkning: Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt og Tibor Szanyi

Betænkning: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski og José Inácio Faria

Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil og Jan Zahradil

Betænkning: Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil og Jan Zahradil

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa og Andrejs Mamikins.


16. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.22.)


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

17. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


18. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


19. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-11/C/18 – Revisionsretten (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-12/A/18 – Revisionsretten (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-13/A/18 – Revisionsretten (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-14/T/18 – Revisionsretten (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 2/2018 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel DEC 1/2018 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 4/2018 – Regionsudvalget (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 5/2018 – Regionsudvalget (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 6/2018 – Regionsudvalget (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 7/2018 – Regionsudvalget (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel no 2/2018 - Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 29/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 30/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 31/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 32/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 33/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 8/2018 – Regionsudvalget (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 35/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


20. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 4, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 29/2018 og DEC 31/2018 - Sektion III - Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel INF 2/2018.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 og INF 7/2018 - Regionsudvalget.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Den Europæiske Revisionsrets bevillingsoverførsel V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 ogV/AB-14/T/1.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 28/2018 - Sektion III – Kommissionen.


21. Styrke EU's modstandsdygtighed over for udenlandske aktørers indflydelse på den kommende valgkamp til Europa-Parlamentsvalget (debat om et aktuelt spørgsmål)

Styrke EU's modstandsdygtighed over for udenlandske aktørers indflydelse på den kommende valgkamp til Europa-Parlamentsvalget (2018/2929(RSP))

Indlæg af Paulo Rangel for at indlede debatten, som var foreslået af PPE-Gruppen.

Talere Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere David McAllister, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Esther de Lange for PPE-Gruppen, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark og Carlos Zorrinho.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij og Jiří Pospíšil.

Talere Julian King (medlem af Kommissionen) og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (omarbejdning) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Dennis de Jong (ordfører for udtalelse fra IMCO), Renaud Muselier for PPE-Gruppen, Lucy Anderson for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Jens Rohde for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn og John Howarth.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias og Zigmantas Balčytis.

Talere: Violeta Bulc og Bogusław Liberadzki.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 15.11.2018.


23. Persistente organiske miljøgifte ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland og Younous Omarjee.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria og Jiří Pospíšil.

Talere Violeta Bulc og Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 15.11.2018.


24. Statistikmyndighedernes uafhængighed i Den Europæiske Union og sagen om Andreas Georgiou (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Statistikmyndighedernes uafhængighed i Den Europæiske Union og sagen om Andreas Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Georgios Kyrtsos for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Notis Marias, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Markus Ferber, som afviste to blåt kort-spørgsmål fra Dimitrios Papadimoulis og Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitrios Papadimoulis, og Richard Sulík.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere Ramon Tremosa i Balcells, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Notis Marias, Nikolaos Chountis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa og Pervenche Berès.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Epitideios og Sotirios Zarianopoulos.

Talere: Marianne Thyssen og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Europæisk sikkerhed og fremtiden for traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Europæisk sikkerhed og fremtiden for traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra og Eric Andrieu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand og Kateřina Konečná.

Taler: Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


26. USA's reaktion på karavanen med centralamerikanske migranter ved den mexicanske grænse (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: USA's reaktion på karavanen med centralamerikanske migranter ved den mexicanske grænse (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, og Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Nathan Gill for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes og Wajid Khan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga og Georgios Epitideios.

Taler: Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


27. De ekstraterritoriale virkninger af USA's sanktioner over for Iran for europæiske virksomheder (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De ekstraterritoriale virkninger af USA's sanktioner over for Iran for europæiske virksomheder (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes og Pier Antonio Panzeri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Taler: Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 630.251/OJJE).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik