Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 325kWORD 90k
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ***I - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I (συζήτηση)
 8.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (συζήτηση)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Νότια Αφρική
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 13.Σύνθεση του Σώματος
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (ψηφοφορία)
  14.2.Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: νέες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  14.3.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  14.4.Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ***I (ψηφοφορία)
  14.5.Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)
  14.6.Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I (ψηφοφορία)
  14.7.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  14.8.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)
  14.9.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (ψηφοφορία)
  14.10.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (ψηφοφορία)
  14.11.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (ψηφοφορία)
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 21.Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι της επίδρασης ξένων παραγόντων στην επικείμενη προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 22.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
 23.Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (συζήτηση)
 24.Ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου (συζήτηση)
 25.Ευρωπαϊκή ασφάλεια και το μέλλον της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (συζήτηση)
 26.Αντίδραση σχετικά με το καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική στα μεξικανικά σύνορα (συζήτηση)
 27.Οι εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.02.


2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αίτημα εκ μέρους των Ομάδων PPE και ECR σχετικά με την απόφαση της επιτροπής EMPL να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, βάσει της έκθεσης σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), όπως αναφέρεται στα συνοπτικά πρακτικά της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.11.2018).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα εκ μέρους βουλευτών ή πολιτικής ομάδας ή πολιτικών ομάδων που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις λοιπές αποφάσεις για την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στα συνοπτικά πρακτικά της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.11.2018).

Οι επιτροπές ECON, INTA και IMCO ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


3. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek και Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0526/2018

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon και Ernest Urtasun , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0527/2018

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0529/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0530/2018

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0531/2018

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (B8-0540/2018).

II.   Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0528/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0532/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0534/2018

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Νικόλαος Χουντής, Ángela Vallina, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0537/2018

—   Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0541/2018

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (B8-0543/2018).

III.   Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0533/2018

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0535/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0536/2018

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0538/2018

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Anne Marie Mineur και Κωνσταντίνα Κούνεβα εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0539/2018

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Ilhan Kyuchyuk , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0542/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso και Inese Vaidere , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (B8-0544/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


4. Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2018/2886(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Frank Engel εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Dennis de Jong, σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen και Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 14.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.


5. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bromuconazole, carboxin, fenbutatin oxide, fenpyrazamine and pyridaben μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - προθεσμία: 24 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin και tepraloxydim μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - προθεσμία: 25 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol και penconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - προθεσμία: 30 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα όσον αφορά ορισμένες μεθόδους, το κριτήριο ασφάλειας των τροφίμων για τη Listeria monocytogenes σε σπόρους με φύτρο και το κριτήριο υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας και το κριτήριο ασφάλειας των τροφίμων για μη παστεριωμένους χυμούς φρούτων και λαχανικών (έτοιμους για κατανάλωση) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - προθεσμία: 27 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 200/2010, (ΕΕ) αριθ. 517/2011, (ΕΕ) αριθ. 200/2012 και (ΕΕ) αριθ. 1190/2012 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες μεθόδους δοκιμών και δειγματοληψίας για σαλμονέλα σε πουλερικά (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12 και 23 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 και 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - προθεσμία: 24 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - προθεσμία: 24 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων του 2020 για την υπερχρέωση, την κατανάλωση και τον πλούτο καθώς και την εργασία (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - προθεσμία: 26 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - προθεσμία: 9 Φεβρουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)


6. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για την εκτίμηση των επιπτώσεων της πτώχευσης ενός ιδρύματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα και στις συνθήκες χρηματοδότησης (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 25 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 όσον αφορά τον πλειστηριασμό 50 εκατομμυρίων μη επιμερισθέντων δικαιωμάτων από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το ταμείο καινοτομίας και για την εγγραφή ενός χώρου πλειστηριασμών που θα ορίσει η Γερμανία (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.807/2014, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την προσαρμογή του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN


7. Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ***I - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Οι Pilar del Castillo Vera και Evžen Tošenovský παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivan Štefanec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Morten Helveg Petersen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miapetra Kumpula-Natri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera και Evžen Tošenovský.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018 και σημείο 14.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.


8. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Ο Bas Eickhout παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Henna Virkkunen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso και Dieter-Lebrecht Koch.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Blanco López, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Bill Etheridge και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Bas Eickhout.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.14 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.38.


10. Πανηγυρική συνεδρίαση - Νότια Αφρική

Από τις 11.38 έως τις 12.07, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του Cyril Ramaphosa, Προέδρου της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.07.)

((Το Σώμα συνέρχεται επ' ευκαιρία της απονομής του Βραβείου LUX)


11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.40.

Παρεμβαίνουν ο Reinhard Bütikofer σχετικά με την παρουσία ομάδας επισκεπτών από το Χονγκ Κονγκ, η Pervenche Berès σχετικά με τη διεξαγωγή της χθεσινής συζήτησης με τη γερμανίδα Καγκελάριο (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), και ο Angelo Ciocca.


12. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι στις 2 Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στη Giulia Moi, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, λόγω της συμπεριφοράς της προς τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς της, η οποία συνιστά ψυχολογική παρενόχληση (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2018)

Στις 16 Οκτωβρίου 2018, η Giulia Moi άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κανονισμού.

Στη συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, το Προεδρείο εξέτασε την εν λόγω προσφυγή και επιβεβαίωσε την απόφαση του Προέδρου. Η κύρωση συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης για χρονικό διάστημα 12 ημερών.

Παρεμβαίνουν η Giulia Moi (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), ο Jörg Meuthen σχετικά με τη διεξαγωγή της χθεσινής συζήτησης με τη γερμανίδα Καγκελάριο (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), και ο Bruno Gollnisch.


13. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Bogdan Brunon Wenta εξελέγη δήμαρχος της πόλης Kielce.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, αυτό το αξίωμα δεν είναι συμβατό με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από την 14η Νοεμβρίου 2018.


14. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


14.1. Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας [2018/0166R(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski και Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0449)


14.2. Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: νέες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0450)


14.3. Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ [2018/2157(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0451)

Παρεμβάσεις

Η Sabine Lösing προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13, η οποία κρατείται.


14.4. Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ,

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ,

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0452)


14.5. Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ,

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0453)


14.6. Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0454)


14.7. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0455)

Παρεμβαίνει ο Bas Eickhout (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


14.8. Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2018/2886(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις14 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0523/2018 και B8-0524/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0523/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0456)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0524/2018 καταπίπτει.)


14.9. Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία [2017/2282(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0457)

Παρεμβάσεις

Η Rebecca Harms προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 23, η οποία κρατείται.


14.10. Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία [2017/2281(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0458)


14.11. Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους [2017/2270(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Οι Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (εισηγητής) και Michael Cramer, σχετικά με την εγκυρότητα της ψηφοφορίας και για να ζητήσουν την επανάληψή της την επόμενη ημέρα (ο Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια στο αίτημα αυτό).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος


15. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski και Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan και Luke Ming Flanagan

Έκθεση Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz και Luke Ming Flanagan

Έκθεση Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt και Tibor Szanyi

Έκθεση Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski και José Inácio Faria

Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil και Jan Zahradil

Έκθεση Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil και Jan Zahradil

Έκθεση Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa και Andrejs Mamikins.


16. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.22.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

17. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


18. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


19. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-11/C/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-12/A/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-13/A/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-14/T/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2018 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2018 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 4/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 5/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 6/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 2/2018 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 29/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 30/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 32/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 35/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


20. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 29/2018 και DEC 31/2018 - τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής INF 2/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 και INF 7/2018 – Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 και V/AB-14/T/1.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 28/2018 - τμήμα III – Επιτροπή.


21. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι της επίδρασης ξένων παραγόντων στην επικείμενη προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι της επίδρασης ξένων παραγόντων στην επικείμενη προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών (2018/2929(RSP))

Παρεμβαίνει o Paulo Rangel o οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark και Carlos Zorrinho.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Νότης Μαριάς, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν οι Julian King (Μέλος της Επιτροπής) και Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Ο Bogusław Liberadzki παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dennis de Jong (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Renaud Muselier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lucy Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn και John Howarth.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Νότης Μαριάς και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Bogusław Liberadzki.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


23. Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0336/2018)

Η Julie Girling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Massimo Paolucci, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland και Younous Omarjee.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Julie Girling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


24. Ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου (2018/2930(RSP))

Οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Κύρτσος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Νότη Μαριά, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, που αρνείται δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Δημήτριου Παπαδημούλη και Νικόλαου Χουντή, Jakob von Weizsäcker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Δημήτριου Παπαδημούλη, και Richard Sulík.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ramon Tremosa i Balcells, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Νότη Μαριά, Νικόλαος Χουντής, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Δημήτριου Παπαδημούλη, Μιλτιάδης Κύρκος, Thierry Cornillet, Σοφία Σακοράφα και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Γεώργιος Επιτήδειος και Σωτήριος Ζαριανόπουλος.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.


25. Ευρωπαϊκή ασφάλεια και το μέλλον της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ευρωπαϊκή ασφάλεια και το μέλλον της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (2018/2907(RSP))

Η Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Τάκης Χατζηγεωργίου, Mario Borghezio, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Eric Andrieu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Νότης Μαριάς, Molly Scott Cato, Indrek Tarand και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνει η Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.


26. Αντίδραση σχετικά με το καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική στα μεξικανικά σύνορα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Αντίδραση σχετικά με το καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική στα μεξικανικά σύνορα (2018/2920(RSP))

Η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes και Wajid Khan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


27. Οι εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες (2018/2922(RSP))

Η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


28. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 630.251/OJJE).


29. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου