Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 293kWORD 83k
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö ***I - Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***I (keskustelu)
 8.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (keskustelu)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Juhlaistunto - Etelä-Afrikka
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Puhemiehen ilmoitus
 13.Parlamentin kokoonpano
 14.Äänestykset
  14.1.Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (äänestys)
  14.2.Valtiontukisäännöt: uudet valtiontukimuodot * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  14.3.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  14.4.Kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen ***I (äänestys)
  14.5.Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö ***I (äänestys)
  14.6.Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***I (äänestys)
  14.7.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (äänestys)
  14.8.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (äänestys)
  14.9.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  14.10.EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  14.11.Humanitaariset viisumit (äänestys)
 15.Äänestysselitykset
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 21.EU:n suojautumiskyvyn lisääminen ulkomaisten toimijoiden vaikutusta vastaan tulevan eurovaalikampanjan aikana (ajankohtainen keskustelu)
 22.Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I (keskustelu)
 23.Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (keskustelu)
 24.Tilastoviranomaisten riippumattomuus Euroopan unionissa ja Andreas Georgioun tapaus (keskustelu)
 25.Euroopan turvallisuus ja keskimatkan ohjusten poistamista koskevan INF-sopimuksen tulevaisuus (keskustelu)
 26.Keski-Amerikasta lähtöisin olevaan siirtolaiskaravaaniin reagointi Meksikon rajalla (keskustelu)
 27.Yhdysvaltojen Iranin vastaisten pakotteiden eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvat ekstraterritoriaaliset vaikutukset (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)

Puhemies ilmoitti, että hän on vastaanottanut PPE- ja ECR-ryhmiltä pyynnöt toimittaa äänestys EMPL-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa laaditun mietinnön pohjalta (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)), esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), josta ilmoitettiin maanantaina 12. marraskuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.11.2018, kohta 9).

Äänestys toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä muista toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 12. marraskuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.11.2018, kohta 9).

ECON-, INTA- ja IMCO-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 alakohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Vietnam, erityisesti poliittisten vankien tilanne (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta (B8-0526/2018)

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta (B8-0527/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta (B8-0529/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta (B8-0530/2018)

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta (B8-0531/2018)

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta (B8-0540/2018).

II.   Kuuban ihmisoikeustilanne (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Kuuban ihmisoikeustilanteesta (B8-0528/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Kuuban ihmisoikeustilanteesta (B8-0532/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta Kuuban ihmisoikeustilanteesta (B8-0534/2018)

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta Kuuban ihmisoikeustilanteesta (B8-0537/2018)

—   Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta Kuuban ihmisoikeustilanteesta (B8-0541/2018)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta Kuuban ihmisoikeustilanteesta (B8-0543/2018).

III.   Bangladeshin ihmisoikeustilanne (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta (B8-0533/2018)

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta (B8-0535/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta (B8-0536/2018)

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta (B8-0538/2018)

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta (B8-0539/2018)

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta (B8-0542/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Bangladeshin ihmisoikeustilanteesta (B8-0544/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (2018/2886(RSP))

Keskustelu käytiin 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes ja Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld, ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Dennis de Jong kattavan EU-mekanismin tarpeesta demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018)

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen ja Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarpeesta (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.8.


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bromukonatsolin, karboksiinin, fenbutatinaoksidin, fenpyratsamiinin ja pyridabeenin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - määräaika: 24. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse buprofetsiinin, diflubentsuronin, etoksisulfuronin, ioksiniilin, molinaatin, pikoksistrobiinin ja tepraloksidimin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - määräaika: 25. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bromadiolonin, etofenproksin, paklobutratsolin ja penkonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - määräaika: 30. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä menetelmistä, elintarvikkeen turvallisuutta koskevasta vaatimuksesta Listeria monocytogenes -bakteerin osalta iduissa sekä prosessin hygieniaa koskevasta vaatimuksesta ja elintarvikkeen turvallisuutta koskevasta vaatimuksesta pastöroimattomien hedelmä- ja vihannesmehujen (sellaisenaan nautittavat) osalta (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - määräaika: 27. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus komission asetusten (EU) N:o 200/2010, (EU) N:o 517/2011, (EU) N:o 200/2012 ja (EU) N:o 1190/2012 muuttamisesta siipikarjassa esiintyvän salmonellan tiettyjen testaus- ja näytteenottomenetelmien osalta (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - määräaika: 30. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS12, IAS 23, IFRS 3 ja IFRS 11 osalta (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - määräaika: 24. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - määräaika: 24. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Ehdotus komission asetukseksi yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta ylivelkaantumista, kulutusta ja varallisuutta sekä työntekoa koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2020 luettelon osalta (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - määräaika: 26. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus asetuksen (EU) 2017/2400 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - määräaika: 9. helmikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)


6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä laitoksen kaatumisesta rahoitusmarkkinoihin, muihin laitoksiin ja rahoitusolosuhteisiin aiheutuvan vaikutuksen arviointiperusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 25. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse markkinavakausvarannosta jakamatta jääneiden 50 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamisesta innovaatiorahastoa varten ja Saksan nimeämän huutokauppapaikan sisällyttämiseksi luetteloon (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

lausunto: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsäännöksistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 muuttamisesta (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

lausunto: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen III muuttamisesta (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III mukauttamisesta (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


7. Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö ***I - Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera ja Evžen Tošenovský esittelivät mietinnöt.

Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Helveg Petersen (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Miapetra Kumpula-Natri S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler ja Patrizia Toia.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera ja Evžen Tošenovský.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.5 ja istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.6.


8. Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Henna Virkkunen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso ja Dieter-Lebrecht Koch.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Bas Eickhout.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.14 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 11.38.


10. Juhlaistunto - Etelä-Afrikka

Parlamentti kokoontui klo 11.38 - 12.07 juhlaistuntoon Etelä-Afrikan tasavallan presidentin Cyril Ramaphosan puheen johdosta.

(Istunto keskeytettiin klo 12.07.)

(Parlamentti kokoontui LUX-palkinnon luovutustilaisuuteen.)


11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.40.

Puheenvuorot: Reinhard Bütikofer hongkongilaisten vierailijoiden läsnäolosta vierailijalehterillä, Pervenche Berès eilen liittokanslerin kanssa käydystä keskustelusta (puhemies täsmensi asiaa), ja Angelo Ciocca.


12. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies palautti mieliin 2. lokakuuta 2018 tekemänsä päätöksen määrätä Giulia Moille työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti seuraamuksen hänen valtuutettuihin avustajiinsa kohdistaman käytöksen perusteella, joka on todettu työpaikkahäirinnäksi (istunnon pöytäkirja 2.10.2018, kohta 6).

Giulia Moi on tehnyt 16. lokakuuta 2018 päätöksestä sisäisen oikaisuvaatimuksen puhemiehistölle työjärjestyksen 167 artiklan mukaisesti.

Puhemiehistö käsitteli oikaisuvaatimusta 12. marraskuuta 2018 ja vahvisti puhemiehen päätöksen. Seuraamus on päivärahan menettäminen 12 päivän ajaksi.

Puheenvuorot: Giulia Moi (puhemies täsmensi asiaa), Jörg Meuthen Saksan liittokanslerin kanssa käydyn keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi asiaa) ja Bruno Gollnisch.


13. Parlamentin kokoonpano

Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet Bogdan Brunon Wentan nimityksestä Kielcen kaupungin kaupunginjohtajaksi.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen 14. marraskuuta 2018 alkaen.


14. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


14.1. Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (äänestys)

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi [2018/0166R(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0449)


14.2. Valtiontukisäännöt: uudet valtiontukimuodot * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sander Loones (A8-0315/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0450)


14.3. Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2018/2157(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0451)

Puheenvuoro:

Sabine Lösing esitti 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


14.4. Kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET,

ALUSTAVA SOPIMUS,

KOMISSION JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0452)


14.5. Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET,

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0453)


14.6. Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET,

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0454)


14.7. Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0455)

Bas Eickhout (esittelijä) käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


14.8. Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (2018/2886(RSP))

Keskustelu käytiin 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 14. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0523/2018 ja B8-0524/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0523/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0456)

(Päätöslauselmaesitys B8-0524/2018 raukesi.)


14.9. EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2017/2282(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0457)

Puheenvuoro:

Rebecca Harms esitti 23 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


14.10. EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2017/2281(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitaariset viisumit (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle humanitaarisista viisumeista [2017/2270(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuorot:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (esittelijä) ja Michael Cramer äänestyksen pätevyydesta ja pyytääkseen sen uusimista seuraavana päivänä (puhemies ei hyväksynyt pyyntöä).

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA


15. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan ja Luke Ming Flanagan

Mietintö Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz ja Luke Ming Flanagan

Mietintö Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt ja Tibor Szanyi

Mietintö Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja José Inácio Faria

Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil ja Jan Zahradil

Mietintö Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil ja Jan Zahradil

Mietintö Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa ja Andrejs Mamikins.


16. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.22.)


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

17. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


18. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-11/C/18 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-12/A/18 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-13/A/18 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-14/T/18 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2018 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2018 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 4/2018 - Alueiden komitea (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 5/2018 - Alueiden komitea (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 6/2018 - Alueiden komitea (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 7/2018 - Alueiden komitea (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys no 2/2018 - Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 29/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 30/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 31/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 32/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 33/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 8/2018 - Alueiden komitea (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 35/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


20. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 29/2018 ja DEC 31/2018 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoa INF 2/2018.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoja INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 ja INF 7/2018 – Alueiden komitea.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoja V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 ja V/AB-14/T/1.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 28/2018 - Pääluokka III – Komissio.


21. EU:n suojautumiskyvyn lisääminen ulkomaisten toimijoiden vaikutusta vastaan tulevan eurovaalikampanjan aikana (ajankohtainen keskustelu)

EU:n suojautumiskyvyn lisääminen ulkomaisten toimijoiden vaikutusta vastaan tulevan eurovaalikampanjan aikana (2018/2929(RSP))

Paulo Rangel käytti puheenvuoron alustaakseen PPE-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen).

Puheenvuorot: David McAllister, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark ja Carlos Zorrinho.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij ja Jiří Pospíšil.

Puheenvuorot: Julian King (komission jäsen) ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dennis de Jong (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renaud Muselier PPE-ryhmän puolesta, Lucy Anderson S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Jens Rohde ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn ja John Howarth.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias ja Zigmantas Balčytis.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Bogusław Liberadzki.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.5.


23. Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland ja Younous Omarjee.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria ja Jiří Pospíšil.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.6.


24. Tilastoviranomaisten riippumattomuus Euroopan unionissa ja Andreas Georgioun tapaus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tilastoviranomaisten riippumattomuus Euroopan unionissa ja Andreas Georgioun tapaus (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Georgios Kyrtsos PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Notis Marias, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Markus Ferber, joka kieltäytyi vastaamasta kahteen sinisen kortin kysymykseen, jotka Dimitrios Papadimoulis ja Nikolaos Chountis halusivat esittää, Jakob von Weizsäcker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitrios Papadimoulis, ja Richard Sulík.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Ramon Tremosa i Balcells, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Notis Marias, Nikolaos Chountis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa ja Pervenche Berès.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Georgios Epitideios ja Sotirios Zarianopoulos.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Euroopan turvallisuus ja keskimatkan ohjusten poistamista koskevan INF-sopimuksen tulevaisuus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Euroopan turvallisuus ja keskimatkan ohjusten poistamista koskevan INF-sopimuksen tulevaisuus (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Eric Andrieu.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand ja Kateřina Konečná.

Karoline Edtstadler käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. Keski-Amerikasta lähtöisin olevaan siirtolaiskaravaaniin reagointi Meksikon rajalla (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Keski-Amerikasta lähtöisin olevaan siirtolaiskaravaaniin reagointi Meksikon rajalla (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes ja Wajid Khan.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga ja Georgios Epitideios.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


27. Yhdysvaltojen Iranin vastaisten pakotteiden eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvat ekstraterritoriaaliset vaikutukset (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhdysvaltojen Iranin vastaisten pakotteiden eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvat ekstraterritoriaaliset vaikutukset (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein, Ana Gomes ja Pier Antonio Panzeri.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 630.251/OJJE).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö