Indeks 
Zapisnik
PDF 298kWORD 82k
Srijeda, 14. studenog 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (odobrenje)
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 4.Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 7.Europski zakonik elektroničkih komunikacija ***I - Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije ***I (rasprava)
 8.Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (rasprava)
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Svečana dnevna sjednica - Južna Afrika
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Priopćenje predsjedništva
 13.Sastav Parlamenta
 14.Glasovanje
  14.1.Privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (glasovanje)
  14.2.Pravila o državnim potporama: nove kategorije državnih potpora * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  14.3.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  14.4.Ovlašćivanje tijela nadležnih za tržišno natjecanje i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta ***I (glasovanje)
  14.5.Europski zakonik elektroničkih komunikacija ***I (glasovanje)
  14.6.Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije ***I (glasovanje)
  14.7.Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (glasovanje)
  14.8.Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (glasovanje)
  14.9.Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije (glasovanje)
  14.10.Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove (glasovanje)
  14.11.Humanitarne vize (glasovanje)
 15.Obrazloženja glasovanja
 16.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 17.Nastavak dnevne sjednice
 18.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 19.Podnošenje dokumenata
 20.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 21.Povećanje otpornosti EU-a na utjecaj stranih aktera na predstojeću izbornu kampanju za EP (tematska rasprava)
 22.Prava i obveze putnika u željezničkom prometu ***I (rasprava)
 23.Postojane organske onečišćujuće tvari ***I (rasprava)
 24.Neovisnost statističkih tijela u Europskoj uniji i slučaj Andreasa Georgioua (rasprava)
 25.Europska sigurnost i budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa (rasprava)
 26.Odgovor na karavanu migranata iz Srednje Amerike na meksičkoj granici (rasprava)
 27.Izvanteritorijalni utjecaj sankcija koje je SAD nametnuo Iranu na europska poduzeća (rasprava)
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:02 h.


2. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (odobrenje)

Predsjednica je izjavila da je primila zahtjev za glasovanje od klubova zastupnika PPE i ECR o odluci odbora EMPL da započne međuinstitucijske pregovore na temelju izvješća o Prijedlogu direktive o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji kao odgovor na trenutačne izazove na tržištima rada (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018) iz zapisnika od ponedjeljka, 12. studenog 2018. (točka 9 zapisnika od 12.11.2018.).

Glasovanje će se održati sutra u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Predsjednica je izjavila da od određenog broja zastupnika ili od jednog ili više klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag nije primila zahtjev u pogledu drugih odluka o započinjanju međuinstitucijskih pregovora iz zapisnika od ponedjeljka, 12. studenog 2018. (točka 9 zapisnika od 12.11.2018.).

Odbori ECON, INTA i IMCO stoga su mogli započeti pregovore nakon što je istekao rok iz članka 69.c stavka 2. Poslovnika.


3. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek i Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon i Ernest Urtasun , u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, na temu Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, na temu Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, na temu Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, na temu Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, na temu Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (B8-0540/2018).

II.   Stanje ljudskih prava na Kubi (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech i Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a, na temu Stanje ljudskih prava na Kubi (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Stanje ljudskih prava na Kubi (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, na temu Stanje ljudskih prava na Kubi (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, na temu Stanje ljudskih prava na Kubi (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, na temu Stanje ljudskih prava na Kubi (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, na temu Stanje ljudskih prava na Kubi (B8-0543/2018).

III.   Stanje ljudskih prava u Bangladešu (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Stanje ljudskih prava u Bangladešu (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, na temu Stanje ljudskih prava u Bangladešu (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, na temu Stanje ljudskih prava u Bangladešu (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, na temu Stanje ljudskih prava u Bangladešu (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur i Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, na temu Stanje ljudskih prava u Bangladešu (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk , u ime Kluba zastupnika ALDE-a, na temu Stanje ljudskih prava u Bangladešu (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso i Inese Vaidere , u ime Kluba zastupnika PPE-a, na temu Stanje ljudskih prava u Bangladešu (B8-0544/2018).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


4. Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2018/2886(RSP))

Rasprava je održana 23. listopada 2018. (točka 17 zapisnika od 23.10.2018.)

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Frank Engel u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes i Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in ’t Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor i Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Dennis de Jong, o potrebi za sveobuhvatnim mehanizmom EU-a za zaštitu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen i Mirosław Piotrowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o potrebi za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Glasovanje: točka 14.8 zapisnika od 14.11.2018..


5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bromukonazol, karboksin, fenbutatin oksid, fenpirazamin i piridaben u ili na određenim proizvodima (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - : 24. prosinca 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za buprofezin, diflubenzuron, etoksisulfuron, ioksinil, molinat, pikoksistrobin i tepraloksidim u ili na određenim proizvodima (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - : 25. prosinca 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol i penkonazol u ili na određenim proizvodima (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - : 30. prosinca 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu u pogledu određenih metoda, kriterija sigurnosti hrane za bakteriju Listeria monocytogenes u klicama i kriterija higijene procesa te kriterija sigurnosti hrane za nepasterizirane sokove od voća i povrća (gotova hrana) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - : 27. siječnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni uredbi Komisije (EU) br. 200/2010, (EU) br. 517/2011, (EU) br. 200/2012 i (EU) br. 1190/2012 u pogledu određenih metoda testiranja na salmonelu i uzorkovanja peradi (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - : 30. siječnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnih računovodstvenih standarda 12 i 23 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 3 i 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - : 24. siječnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - : 24. prosinca 2018)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa za 2020. ciljnih sekundarnih varijabli koje se odnose na prezaduženost, potrošnju i bogatstvo te rad (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - : 26. siječnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva teških vozila (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - : 9. veljače 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)


6. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji za procjenu utjecaja propasti institucije na financijska tržišta, druge institucije i na uvjete financiranja (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 25. listopada 2018

upućeno nadležnom odboru: ECON

  • Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br.1031/2010 u pogledu dražbovne prodaje 50 milijuna nedodijeljenih emisijskih jedinica iz rezerve za stabilnost tržišta namijenjenih inovacijskom fondu te kako bi se na popis unijela dražbovna platforma koju će imenovati Njemačka (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

    Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. listopada 2018.upućeno nadležnom odboru: ENVI
    mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. listopada 2018

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) br. 1062/2014 o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br.528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o prilagodbi Priloga III. Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: TRAN


7. Europski zakonik elektroničkih komunikacija ***I - Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera i Evžen Tošenovský predstavili su izvješće.

Govorila je Dita Charanzová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO).

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Ivan Štefanec (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Petra Kammerevert (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Morten Helveg Petersen (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Krišjānis Kariņš, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miapetra Kumpula-Natri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler i Patrizia Toia.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly i Nicola Caputo.

Govorili su: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera i Evžen Tošenovský.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.5 zapisnika od 14.11.2018. i točka 14.6 zapisnika od 14.11.2018..


8. Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Henna Virkkunen (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Christofer Fjellner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Danilo Oscar Lancini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso i Dieter-Lebrecht Koch.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge i Seán Kelly.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Bas Eickhout.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.7 zapisnika od 14.11.2018..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:14 h radi održavanja svečane dnevne sjednice.)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:38 h.


10. Svečana dnevna sjednica - Južna Afrika

Od 11:38 h do 12:07 h, Europski parlament sastaje se na svečanoj dnevnoj sjednici povodom govora Cyrila Ramaphosa, predsjednika Republike Južne Afrike.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:07 h.)

(Parlament se sastao prigodom dodjele Nagrade LUX)


11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:40 h.

Govorili su: Reinhard Bütikofer o posjetiteljima iz Hong Konga u galeriji za posjetitelje, Pervenche Berès o tijeku jučerašnje rasprave s njemačkom kancelarkom (Predsjednik je dao pojašnjenja) i Angelo Ciocca.


12. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je podsjetio da je 2. listopada 2018. odlučio izreći kaznu Giuliji Moi, u skladu s člankom 166. Poslovnika, zbog njezina ponašanja prema svojim akreditiranim parlamentarnim asistentima, koje predstavlja psihičko uznemiravanje (točka 6 zapisnika od 2.10.2018.)

Giulia Moi je 16. listopada 2018. Predsjedništvu podnijela internu žalbu na tu odluku u skladu s člankom 167. Poslovnika.

Na sastanku od ponedjeljka 12. studenog 2018., Predsjedništvo je ispitalo tu žalbu i potvrdilo odluku predsjednika. Kazna se sastoji od gubitka prava na dnevnice tijekom 12 dana.

Govorili su: Giulia Moi (Predsjednik je dao pojašnjenje), Jörg Meuthen o tijeku rasprave s njemačkom kancelarkom (Predsjednik je dao pojašnjenje) i Bruno Gollnisch.


13. Sastav Parlamenta

Nadležna tijela Poljske dala su obavijest da je Bogdan Brunon Wenta izabran za gradonačelnika grada Kielce.

Parlament je primio na znanje da, u skladu s člankom 7. stavkom 3. akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima od 20. rujna 1976., ta funkcija nije kompatibilna s izvršavanjem funkcije zastupnika u Europskom parlamentu te je utvrdio da je njegovo mjesto slobodno s učinkom od 14. studenog 2018.


14. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


14.1. Privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (glasovanje)

Privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora [2018/0166R(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE i AMANDMANI

Usvojen (P8_TA(2018)0449)


14.2. Pravila o državnim potporama: nove kategorije državnih potpora * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0450)


14.3. Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2018/2157(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0451)

Govorili su:

Sabine Lösing podnijela je usmeni amandman na stavak 13., koji je usvojen.


14.4. Ovlašćivanje tijela nadležnih za tržišno natjecanje i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI,

PRIVREMENI SPORAZUM,

IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0452)


14.5. Europski zakonik elektroničkih komunikacija ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI,

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0453)


14.6. Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI,

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0454)


14.7. Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0455)

Govorio je Bas Eickhout (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


14.8. Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (glasovanje)

Izjave Vijeća i Komisije: Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2018/2886(RSP))

Rasprava je održana 23. listopada 2018. (točka 17 zapisnika od 23.10.2018.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su14. studenog 2018. (točka 4 zapisnika od 14.11.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0523/2018 i B8-0524/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0523/2018

Usvojen (P8_TA(2018)0456)

(Prijedlog rezolucije B8-0524/2018 se ne razmatra.)


14.9. Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije (glasovanje)

Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije [2017/2282(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0457)

Govorili su:

Rebecca Harms podnijela je usmeni amandman na stavak 23., koji je usvojen.


14.10. Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove (glasovanje)

Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove [2017/2281(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitarne vize (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o humanitarnim vizama [2017/2270(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

Govorili su:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (izvjestitelj) i Michael Cramer, o valjanosti glasovanja te kako bi zatražili da se glasovanje ponovi sutradan (Predsjednik nije odobrio taj zahtjev).

PREDSJEDAO: Pavel TELIČKA
potpredsjednik


15. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan i Luke Ming Flanagan

Izvješće: Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz i Luke Ming Flanagan

Izvješće: Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt i Tibor Szanyi

Izvješće: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski i José Inácio Faria

Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil i Jan Zahradil

Izvješće: Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil i Jan Zahradil

Izvješće: Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa i Andrejs Mamikins.


16. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 14:22 h.)


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

17. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01 h.


18. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


19. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-11/C/18 - Europski revzorski sud (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-12/A/18 - Europski revzorski sud (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-13/A/18 - Europski revzorski sud (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-14/T/18 - Europski revzorski sud (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 2/2018 – Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 1/2018 – Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 4/2018 – Odbor regija (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 5/2018 – Odbor regija (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 6/2018 – Odbor regija (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 7/2018 – Odbor regija (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. 2/2018. - dio IX. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 29/2018. - dio III. - Komisija (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 30/2018. - dio III. - Komisija (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 31/2018. - dio III. - Komisija (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 32/2018 - dio III. – Komisija (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 33/2018 - dio III. – Komisija (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 8/2018 – Odbor regija (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 35/2018 - dio III. – Komisija (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


20. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

U skladu s člankom 31. stavkom 4. Financijske uredbe Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 29/2018 et DEC 31/2018 - dio III - Komisija.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava Europskog gospodarskog i socijalnog odbora INF 2/2018.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 i INF 7/2018 – Odbor regija.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava Europskog revizorskog suda V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 et V/AB-14/T/1.

U skladu s člankom 31. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je Proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava DEC 28/2018 - dio III – Komisija.


21. Povećanje otpornosti EU-a na utjecaj stranih aktera na predstojeću izbornu kampanju za EP (tematska rasprava)

Povećanje otpornosti EU-a na utjecaj stranih aktera na predstojeću izbornu kampanju za EP (2018/2929(RSP))

Govorio je Paulo Rangel kako bi otvorio raspravu koju je predložio Klub zastupnika PPE-a.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: David McAllister, Claude Moraes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Patrick O'Flynn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jacques Colombier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane James, nezavisna zastupnica, Esther de Lange, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark i Carlos Zorrinho.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij i Jiří Pospíšil.

Govorili su: Julian King (povjerenik Komisije) i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.


22. Prava i obveze putnika u željezničkom prometu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Dennis de Jong (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Renaud Muselier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lucy Anderson, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jens Rohde, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Michael Cramer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn i John Howarth.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias i Zigmantas Balčytis.

Govorili su: Violeta Bulc i Bogusław Liberadzki.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 15.11.2018..


23. Postojane organske onečišćujuće tvari ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Massimo Paolucci, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland i Younous Omarjee.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria i Jiří Pospíšil.

Govorili su: Violeta Bulc i Julie Girling.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 15.11.2018..


24. Neovisnost statističkih tijela u Europskoj uniji i slučaj Andreasa Georgioua (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Neovisnost statističkih tijela u Europskoj uniji i slučaj Andreasa Georgioua (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Georgios Kyrtsos, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Roberto Gualtieri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean Arthuis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Notis Marias, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Markus Ferber, koji je odbio dva pitanja koje su podizanjem plave kartice htjeli postaviti Dimitrios Papadimoulis i Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitrios Papadimoulis, i Richard Sulík.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Ramon Tremosa i Balcells, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Notis Marias, Nikolaos Chountis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa i Pervenche Berès.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Georgios Epitideios i Sotirios Zarianopoulos.

Govorile su Marianne Thyssen i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.


25. Europska sigurnost i budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Europska sigurnost i budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Eric Andrieu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand i Kateřina Konečná.

Govorila je Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.


26. Odgovor na karavanu migranata iz Srednje Amerike na meksičkoj granici (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Odgovor na karavanu migranata iz Srednje Amerike na meksičkoj granici (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jussi Halla-aho, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nathan Gill, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes i Wajid Khan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga i Georgios Epitideios.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


27. Izvanteritorijalni utjecaj sankcija koje je SAD nametnuo Iranu na europska poduzeća (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Izvanteritorijalni utjecaj sankcija koje je SAD nametnuo Iranu na europska poduzeća (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ana Gomes, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Knut Fleckenstein, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


28. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 630.251/OJJE).


29. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:00 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti