Rodyklė 
Protokolas
PDF 298kWORD 84k
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Europos elektroninių ryšių kodeksas ***I - Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ***I (diskusijos)
 8.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (diskusijos)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Iškilmingas posėdis - Pietų Afrika
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Pirmininko pranešimas
 13.Parlamento sudėtis
 14.Balsuoti skirtas laikas
  14.1.Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (balsavimas)
  14.2.Valstybės pagalbos taisyklės: naujosios valstybės pagalbos rūšys * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  14.3.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  14.4.Konkurencijos institucijų įgalinimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas ***I (balsavimas)
  14.5.Europos elektroninių ryšių kodeksas ***I (balsavimas)
  14.6.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ***I (balsavimas)
  14.7.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (balsavimas)
  14.8.Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (balsavimas)
  14.9.ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (balsavimas)
  14.10.ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (balsavimas)
  14.11.Humanitarinės vizos (balsavimas)
 15.Paaiškinimai dėl balsavimo
 16.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 19.Gauti dokumentai
 20.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 21.ES atsparumo užsienio veikėjų įtakai, daromai būsimai EP rinkimų kampanijai, didinimas (diskusija aktualia tema)
 22.Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***I (diskusijos)
 23.Patvarieji organiniai teršalai ***I (diskusijos)
 24.Europos Sąjungos statistikos institucijų nepriklausomumas ir Andreas'o Georgiou atvejis (diskusijos)
 25.Europos saugumas ir Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateitis (diskusijos)
 26.Atsakas į vadinamąjį Centrinės Amerikos migrantų karavaną prie Meksikos sienos (diskusijos)
 27.Ekstrateritorinis Iranui taikomų JAV sankcijų poveikis Europos bendrovėms (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)

Pirmininkė pranešė, kad gavo PPE ir ECR frakcijų prašymą surengti balsavimą dėl EMPL komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pasiūlymu dėl Direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), paskelbta 2018 m. lapkričio 12 d. protokole (2018 11 12 protokolo 9 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį balsavimas įvyks rytoj.

Pirmininkė pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba vienos ar kelių frakcijų prašymo dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2018 m. lapkričio 12 d. darbotvarkėje (2018 11 12 protokolo 9 punktas).

Taigi ECON, INTA ir IMCO komitetai, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui, pradėjo derybas.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Vietnamas, ypač politinių kalinių padėtis (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek ir Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu – dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu – dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu – dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu – dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu – dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties (B8-0540/2018).

II.   Žmogaus teisių padėtis Kuboje (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Kuboje (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Kuboje (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Kuboje (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ir Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Kuboje (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Kuboje (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Kuboje (B8-0543/2018).

III.   Žmogaus teisių padėtis Bangladeše (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše(B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše (B8-0544/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


4. Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (2018/2886(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 23 d. (2018 10 23 protokolo 17 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Frank Engel PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes ir Tanja Fajon, S&D frakcijos vardu, Sophia in ’t Veld ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu ir Dennis de Jong – dėl poreikio sukurti visapusišką ES mechanizmą, skirtą demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms apsaugoti (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen ir Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu – dėl poreikio sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.8 punktas


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bromukonazolo, karboksino, fenbutatino oksido, fenpirazamino ir piridabeno liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios buprofezino, diflubenzurono, etoksisulfurono, joksinilo, molinato, pikoksistrobino ir tepraloksidimo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bromadiolono, etofenprokso, paklobutrazolo ir penkonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 30 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų metodų, maisto saugos kriterijaus, susijusio su bakterijomis Listeria monocytogenes daigintose sėklose, ir nepasterizuotų vaisių ir daržovių sulčių (gatavų produktų) gamybos proceso higienos kriterijaus bei maisto saugos kriterijaus iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų salmonelių tyrimų ir mėginių iš naminių paukščių ėmimo metodų iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 200/2010, (ES) Nr. 517/2011, (ES) Nr. 200/2012 ir (ES) Nr. 1190/2012 (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 30 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 12-ojo ir 23-iojo tarptautinių apskaitos standartų ir 3-iojo ir 11-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatos dėl 2020 m. šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su dideliu įsiskolinimu, suvartojimu bei turtu ir darbu, projektas (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2400 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)


6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami įstaigos žlugimo poveikio finansų rinkoms, kitoms įstaigoms ir finansavimo sąlygoms vertinimo kriterijai (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Inovacijų fondui skirtų 50 mln. nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų iš rinkos stabilumo rezervo pardavimo aukcionuose ir Vokietijos paskirtinos aukcionų platformos įtraukimo į sąrašą iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos II priedas (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III priedas (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių III priedo pritaikymo (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. lapkričio 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN


7. Europos elektroninių ryšių kodeksas ***I - Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera ir Evžen Tošenovský pristatė pranešimus.

Kalbėjo Dita Charanzová (IMCO komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Ivan Štefanec (IMCO komiteto nuomonės referentas), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Morten Helveg Petersen (LIBE komiteto nuomonės referentas), Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Miapetra Kumpula-Natri S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler ir Patrizia Toia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera ir Evžen Tošenovský.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.5 punktas ir 2018 11 14 protokolo 14.6 punktas


8. Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Henna Virkkunen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu ir Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso ir Dieter-Lebrecht Koch.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Bas Eickhout.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.7 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.14 val. iki iškilmingo posėdžio.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.38 val.


10. Iškilmingas posėdis - Pietų Afrika

Pietų Afrikos Respublikos Prezidento Cyril Ramaphosa kalbos proga nuo 11.38 iki 12.07 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

(Posėdis sustabdytas 12.07 val.)

(Parlamentas susirinko LUX kino apdovanojimo įteikimo proga)


11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.40 val.

Kalbėjo: Reinhard Bütikofer dėl tribūnoje esančių lankytojų iš Honkongo, Pervenche Berès dėl vakarykščių diskusijų su Vokietijos Kanclere eigos (pirmininkas pateikė patikslinimų) ir Angelo Ciocca.


12. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas priminė, kad 2018 m. spalio 2 d. jis nusprendė Giulia Moi skirti nuobaudą pagal Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnį už jos elgesį su akredituotais Parlamento padėjėjais, t. y. psichologinį priekabiavimą (2018 10 02 protokolo 6 punktas)

2018 m. spalio 16 d. Giulia Moi pagal Darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnį Biurui pateikė vidaus skundą dėl šio sprendimo.

2018 m. lapkričio 12 d. posėdyje Biuras apsvarstė šią apeliaciją ir patvirtino Pirmininko sprendimą. Nuobauda yra teisės gauti dienpinigius netekimas 12 dienų laikotarpiui.

Kalbėjo: Giulia Moi (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos), Jörg Meuthen dėl vakarykščių diskusijų su Vokietijos Kanclere eigos (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos) ir Bruno Gollnisch.


13. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Lenkijos valdžios institucijos informavo, kad Bogdan Brunon Wenta išrinktas Kelcų miesto meru.

Parlamentas atsižvelgė į tai, kad pagal 1976 rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 3 dalį šios pareigos yra nesuderinamos su EP nario pareigomis, ir konstatavo, kad nuo 2018 m. lapkričio 14 d. yra laisva Parlamento nario vieta.


14. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


14.1. Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (balsavimas)

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ [2018/0166R(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ir Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2018)0449)


14.2. Valstybės pagalbos taisyklės: naujosios valstybės pagalbos rūšys * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0450)


14.3. Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ [2018/2157(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0451)

Kalbėjo:

Sabine Lösing pateikė 13 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


14.4. Konkurencijos institucijų įgalinimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI,

PRELIMINARUS SUSITARIMAS,

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0452)


14.5. Europos elektroninių ryšių kodeksas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI,

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0453)


14.6. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI,

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0454)


14.7. Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0455)

Kalbėjo: Bas Eickhout (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


14.8. Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (2018/2886(RSP))

Diskusijos vyko 23 spalio 2018 (2018 10 23 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti14 lapkričio 2018 (2018 11 14 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0523/2018 ir B8-0524/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0523/2018

Priimta (P8_TA(2018)0456)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0524/2018 anuliuotas.)


14.9. ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo [2017/2282(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0457)

Kalbėjo:

Rebecca Harms pateikė 23 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


14.10. ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimo [2017/2281(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitarinės vizos (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų [2017/2270(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

Kalbėjo:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (pranešėjas) ir Michael Cramer dėl balsavimo galiojimo ir paprašė pakartoti balsavimą rytojaus dieną (Pirmininkas prašymo nepatenkino).

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas


15. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ir Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan ir Luke Ming Flanagan

Pranešimas: Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz ir Luke Ming Flanagan

Pranešimas: Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt ir Tibor Szanyi

Pranešimas: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir José Inácio Faria

Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil ir Jan Zahradil

Pranešimas: Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil ir Jan Zahradil

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa ir Andrejs Mamikins.


16. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.22 val.)


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

17. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


18. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


19. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-11/C/18. Audito Rūmai (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-12/A/18. Audito Rūmai (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-13/A/18. Audito Rūmai (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-14/T/18. Audito Rūmai (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2018. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 1/2018. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2018. Regionų komitetas (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 5/2018. Regionų komitetas (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 6/2018. Regionų komitetas (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 7/2018. Regionų komitetas (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2/2018. IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 29/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 30/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 31/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 32/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 33/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 8/2018. Regionų komitetas (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 35/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


20. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 4 dalį Biudžeto komitetas nusprendė pritarti Europos Komisijos asignavimų perkėlimui Nr. DEC 29/2018 ir DEC 31/2018 - III skirsnis - Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2018.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimų Nr. INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 ir INF 7/2018 – Regionų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos Audito Rūmų asignavimų perkėlimų Nr. V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 ir V/AB-14/T/1.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie pritarimą dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 28/2018 – III skirsnis – Komisija.


21. ES atsparumo užsienio veikėjų įtakai, daromai būsimai EP rinkimų kampanijai, didinimas (diskusija aktualia tema)

ES atsparumo užsienio veikėjų įtakai, daromai būsimai EP rinkimų kampanijai, didinimas (2018/2929(RSP))

Kalbėjo Paulo Rangel, pradėdamas PPE frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo David McAllister, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma Parlamento narė, Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark ir Carlos Zorrinho.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys) ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.


22. Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Dennis de Jong (IMCO komiteto nuomonės referentas), Renaud Muselier PPE frakcijos vardu, Lucy Anderson S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Jens Rohde ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn ir John Howarth.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Bogusław Liberadzki.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 15 protokolo 5.5 punktas


23. Patvarieji organiniai teršalai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Massimo Paolucci S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland ir Younous Omarjee.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Julie Girling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 15 protokolo 5.6 punktas


24. Europos Sąjungos statistikos institucijų nepriklausomumas ir Andreas'o Georgiou atvejis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Sąjungos statistikos institucijų nepriklausomumas ir Andreas'o Georgiou atvejis (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininkės pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Georgios Kyrtsos PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Notis Marias), Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Ferber (atsisakė atsakyti į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Dimitrios Papadimoulis ir Nikolaos Chountis), Jakob von Weizsäcker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis) ir Richard Sulík.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Ramon Tremosa i Balcells (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Notis Marias), Nikolaos Chountis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jakob von Weizsäcker), Ingeborg Gräßle (nesutiko, kad Dimitrios Papadimoulis pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Epitideios ir Sotirios Zarianopoulos.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.


25. Europos saugumas ir Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateitis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Europos saugumas ir Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateitis (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininkės pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir Eric Andrieu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.


26. Atsakas į vadinamąjį Centrinės Amerikos migrantų karavaną prie Meksikos sienos (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Atsakas į vadinamąjį Centrinės Amerikos migrantų karavaną prie Meksikos sienos (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Nathan Gill EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes ir Wajid Khan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


27. Ekstrateritorinis Iranui taikomų JAV sankcijų poveikis Europos bendrovėms (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Ekstrateritorinis Iranui taikomų JAV sankcijų poveikis Europos bendrovėms (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Knut Fleckenstein, Ana Gomes ir Pier Antonio Panzeri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 630.251/OJJE).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.00 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika