Indekss 
Protokols
PDF 296kWORD 82k
Trešdiena, 2018. gada 14. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Eiropas elektronisko sakaru kodekss ***I - Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde ***I (debates)
 8.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (debates)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Svinīgā sēde - Dienvidāfrika
 11.Sēdes atsākšana
 12.Sēdes vadītāja paziņojums
 13.Parlamenta sastāvs
 14.Balsošanas laiks
  14.1.Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (balsošana)
  14.2.Valsts atbalsta noteikumi: jaunas valsts atbalsta kategorijas * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  14.3.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  14.4.Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana ***I (balsošana)
  14.5.Eiropas elektronisko sakaru kodekss ***I (balsošana)
  14.6.Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde ***I (balsošana)
  14.7.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (balsošana)
  14.8.Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (balsošana)
  14.9.ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana (balsošana)
  14.10.ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (balsošana)
  14.11.Humanitārās vīzas (balsošana)
 15.Balsojumu skaidrojumi
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 17.Sēdes atsākšana
 18.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 19.Dokumentu iesniegšana
 20.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 21.ES noturības pret ārvalstu dalībnieku ietekmi gaidāmajā EP vēlēšanu kampaņā palielināšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 22.Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***I (debates)
 23.Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I (debates)
 24.Statistikas iestāžu neatkarība Eiropas Savienībā un Andreas Georgiou lieta (debates)
 25.Eiropas drošība un Līguma par vidēja un tuva darbības rādiusa kodolraķetēm nākotne (debates)
 26.Reakcija uz Centrālamerikas migrantu karavānu pie Meksikas robežas (debates)
 27.ASV sankciju pret Irānu ekstrateritoriālā ietekme uz Eiropas uzņēmumiem (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa no PPE un ECR grupas ir saņēmusi pieprasījumu izvirzīt balsošanai EMPL komitejas lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018). Par minēto lēmumu bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 12. novembra, sēdes protokolā (12.11.2018. protokola 9. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu balsošana notiks nākamajā dienā.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 12. novembra, sēdes protokolā (12.11.2018. protokola 9. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to ECON, INTA un IMCO komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Vjetnama, jo īpaši politieslodzīto stāvoklis (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek un Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli (B8-0540/2018).

II.   Cilvēktiesību stāvoklis Kubā (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kubā (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kubā (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kubā (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kubā (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kubā (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Kubā (B8-0543/2018).

III.   Cilvēktiesību stāvoklis Bangladešā (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bangladešā (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bangladešā (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Agnes Jongerius S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bangladešā (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bangladešā (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bangladešā (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bangladešā (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bangladešā (B8-0544/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (2018/2886(RSP)).

Debates notika 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Frank Engel PPE grupas vārdā, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes un Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Sophia in ’t Veld ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā un Dennis de Jong – par visaptveroša ES mehānisma nepieciešamību demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen un Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā – par visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamību (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Balsojums: 14.11.2018. protokola 14.8. punkts.


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz bromukonazola, karboksīna, fenbutatīnoksīda, fenpirazamīna un piridabēna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - termiņš: 2018. gada 24. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz buprofezīna, diflubenzurona, etoksisulfurona, joksinila, molināta, pikoksistrobīna un tepraloksidīma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - termiņš: 2018. gada 25. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bromadiolona, etofēnproksa, paklobutrazola un penkonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - termiņš: 2018. gada 30. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz dažām metodēm, pārtikas nekaitīguma kritēriju attiecībā uz Listeria monocytogenes diedzētās sēklās un procesa higiēnas kritēriju un pārtikas nekaitīguma kritēriju nepasterizētām augļu un dārzeņu sulām (gatavām lietošanai cilvēka uzturā) groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - termiņš: 2019. gada 27. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētām salmonellas testēšanas un paraugu ņemšanas metodēm, ko izmanto mājputniem, groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 200/2010, Nr. 517/2011, Nr. 200/2012 un Nr. 1190/2012 (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - termiņš: 2019. gada 30. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 12. un 23. starptautisko grāmatvedības standartu un 3. un 11. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - termiņš: 2019. gada 24. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz acetamiprīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - termiņš: 2018. gada 24. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Projekts Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz to 2020. gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu, kas saistīti ar pārmērīgām parādsaistībām, patēriņu un labklājību, kā arī nodarbinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - termiņš: 2019. gada 26. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) 2017/2400 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK groza attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - termiņš: 2019. gada 9. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).


6. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji, ar ko novērtē iestādes maksātnespējas ietekmi uz finanšu tirgiem, citām iestādēm un finansēšanas nosacījumiem (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 25. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 1031/2010 groza attiecībā uz 50 miljonu neiedalīto tirgus stabilitātes rezerves kvotu izsolīšanu inovācijas fonda vajadzībām un iekļauj sarakstā izsoles platformu, kas jāieceļ Vācijai (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 30. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula par grozījumiem Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 807/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 30. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.528/2012 minētie biocīdi, II pielikumu (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 6. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III pielikumu (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 9. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai III pielikuma pielāgošanu (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 9. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.


7. Eiropas elektronisko sakaru kodekss ***I - Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017).

Pilar del Castillo Vera un Evžen Tošenovský iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dita Charanzová (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ivan Štefanec (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Morten Helveg Petersen (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Miapetra Kumpula-Natri S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler un Patrizia Toia.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly un Nicola Caputo.

Uzstājās Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera un Evžen Tošenovský.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2018. protokola 14.5. punkts un 14.11.2018. protokola 14.6. punkts.


8. CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A8-0354/2018).

Bas Eickhout iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Henna Virkkunen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā un Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso un Dieter-Lebrecht Koch.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge un Seán Kelly.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Bas Eickhout.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2018. protokola 14.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.14 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.38.


10. Svinīgā sēde - Dienvidāfrika

No plkst. 11.38 līdz plkst. 12.07 notika Parlamenta svinīgā sēde saistībā ar Dienvidāfrikas Republikas prezidenta Cyril Ramaphosa runu.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.07.)

(Parlamentā notika LUX balvas pasniegšanas ceremonija.)


11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.40.

Uzstājās Reinhard Bütikofer – par viesu no Honkongas klātbūtni apmeklētājiem paredzētajā balkonā, Pervenche Berès – par iepriekšējā dienā notikušo debašu ar Vācijas kancleri vadīšanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), un Angelo Ciocca.


12. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs atgādināja, ka 2018. gada 2. oktobrī viņš nolēma piemērot sankcijas Giulia Moi saskaņā ar Reglamenta 166. pantu par viņas izturēšanos pret saviem reģistrētajiem deputāta palīgiem, kas uzskatāma par psiholoģisku aizskaršanu (2.10.2018. protokola 6. punkts).

Giulia Moi 2018. gada 16. oktobrī iesniedza Prezidijam iekšēju pārsūdzību par šo lēmumu saskaņā ar Reglamenta 167. pantu.

Prezidijs 2018. gada 12. novembra sanāksmē izskatīja minēto pārsūdzību un apstiprināja priekšsēdētāja lēmumu. Sankcija nozīmē tiesību saņemt dienas naudu zaudēšanu uz 12 dienām.

Uzstājās Giulia Moi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Jörg Meuthen – par iepriekšējā dienā notikušo debašu ar Vācijas kancleri vadīšanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), un Bruno Gollnisch.


13. Parlamenta sastāvs

Polijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Bogdan Brunon Wenta ir ievēlēts par Kelces pilsētas mēru.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 3. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un paziņoja, ka, sākot no 2018. gada 14. novembra, ir atbrīvojusies viņa deputāta vieta.


14. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


14.1. Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (balsošana)

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos [2018/0166R(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski un Gérard Deprez (A8-0358/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2018)0449).


14.2. Valsts atbalsta noteikumi: jaunas valsts atbalsta kategorijas * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sander Loones (A8-0315/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0450)


14.3. Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2018/2157(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sabine Lösing (A8-0335/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0451).

Uzstāšanās

Sabine Lösing ierosināja mutisku grozījumu 13. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


14.4. Iespēju nodrošināšana konkurences iestādēm un iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0057/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI,

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS,

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0452).


14.5. Eiropas elektronisko sakaru kodekss ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI,

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0453).


14.6. Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI,

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0454).


14.7. CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A8-0354/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0455).

Uzstājās Bas Eickhout (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


14.8. Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība (2018/2886(RSP)).

Debates notika 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 17. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 14. novembrī (14.11.2018. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0523/2018 un B8-0524/2018

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0523/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)0456).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0524/2018 vairs nav spēkā.)


14.9. ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu [2017/2282(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0457).

Uzstāšanās

Rebecca Harms ierosināja mutisku grozījumu 23. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


14.10. ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu [2017/2281(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0458).


14.11. Humanitārās vīzas (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām [2017/2270(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (referents) un Michael Cramer – par balsojuma spēkā esamību un lai pieprasītu atkārtot balsojumu nākamajā dienā (sēdes vadītājs šo prasību neizpildīja).

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks


15. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski un Gérard Deprez ziņojums - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan un Luke Ming Flanagan

Sabine Lösing ziņojums - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz un Luke Ming Flanagan

Andreas Schwab ziņojums - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt un Tibor Szanyi

Bas Eickhout ziņojums - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski un José Inácio Faria

Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins un Dobromir Sośnierz

Andrejs Mamikins ziņojums - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil un Jan Zahradil

Petras Auštrevičius ziņojums - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil un Jan Zahradil

Juan Fernando López Aguilar ziņojums - A8-0328/2018
Urszula Krupa un Andrejs Mamikins


16. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.22.)


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

17. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


18. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


19. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-11/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-12/A/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-13/A/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-14/T/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2018 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2018 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2018 — Reģionu komiteja (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 5/2018 — Reģionu komiteja (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 6/2018 — Reģionu komiteja (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 7/2018 — Reģionu komiteja (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2018, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 29/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 30/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 31/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 32/2018, III iedaļa - Komisija (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 33/2018, III iedaļa – Komisija (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 8/2018 — Reģionu komiteja (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 35/2018, III iedaļa – Komisija (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


20. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 4. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 29/2018 un DEC 31/2018 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 2/2018.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumiem INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 un INF 7/2018 – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumiem V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 un V/AB-14/T/1.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 28/2018 – III iedaļa – Komisija.


21. ES noturības pret ārvalstu dalībnieku ietekmi gaidāmajā EP vēlēšanu kampaņā palielināšana (debates par aktuāliem jautājumiem)

ES noturības pret ārvalstu dalībnieku ietekmi gaidāmajā EP vēlēšanu kampaņā palielināšana (2018/2929(RSP)).

Uzstājās Paulo Rangel, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi PPE grupa.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās David McAllister, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Esther de Lange PPE grupas vārdā, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark un Carlos Zorrinho.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis) un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.


22. Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018).

Bogusław Liberadzki iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Dennis de Jong (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Renaud Muselier PPE grupas vārdā, Lucy Anderson S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Jens Rohde ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini un Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn un John Howarth.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias un Zigmantas Balčytis.

Uzstājās Violeta Bulc un Bogusław Liberadzki.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2018. protokola 5.5. punkts.


23. Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0336/2018).

Julie Girling iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Massimo Paolucci S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland un Younous Omarjee.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Violeta Bulc un Julie Girling.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2018. protokola 5.6. punkts.


24. Statistikas iestāžu neatkarība Eiropas Savienībā un Andreas Georgiou lieta (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Statistikas iestāžu neatkarība Eiropas Savienībā un Andreas Georgiou lieta (2018/2930(RSP)).

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Georgios Kyrtsos PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Jean Arthuis ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Notis Marias, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Dimitrios Papadimoulis un Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitrios Papadimoulis, un Richard Sulík.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ramon Tremosa i Balcells, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Notis Marias, Nikolaos Chountis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Epitideios un Sotirios Zarianopoulos.

Uzstājās Marianne Thyssen un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.


25. Eiropas drošība un Līguma par vidēja un tuva darbības rādiusa kodolraķetēm nākotne (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Eiropas drošība un Līguma par vidēja un tuva darbības rādiusa kodolraķetēm nākotne (2018/2907(RSP)).

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra un Eric Andrieu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand un Kateřina Konečná.

Uzstājās Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.


26. Reakcija uz Centrālamerikas migrantu karavānu pie Meksikas robežas (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Reakcija uz Centrālamerikas migrantu karavānu pie Meksikas robežas (2018/2920(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Nathan Gill EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes un Wajid Khan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga un Georgios Epitideios.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


27. ASV sankciju pret Irānu ekstrateritoriālā ietekme uz Eiropas uzņēmumiem (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ASV sankciju pret Irānu ekstrateritoriālā ietekme uz Eiropas uzņēmumiem (2018/2922(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Knut Fleckenstein, Ana Gomes un Pier Antonio Panzeri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 630.251/OJJE).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika