Index 
Notulen
PDF 300kWORD 83k
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I - Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I (debat)
 8.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Plechtige vergadering - Zuid-Afrika
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Mededeling van de Voorzitter
 13.Samenstelling Parlement
 14.Stemmingen
  14.1.Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (stemming)
  14.2.Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  14.3.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  14.4.Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I (stemming)
  14.5.Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I (stemming)
  14.6.Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I (stemming)
  14.7.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  14.8.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (stemming)
  14.9.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (stemming)
  14.10.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (stemming)
  14.11.Humanitaire visa (stemming)
 15.Stemverklaringen
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 19.Ingekomen stukken
 20.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 21.De EU weerbaarder maken tegen de invloed van buitenlandse spelers op de komende Europese verkiezingscampagne (actualiteitendebat)
 22.Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***I (debat)
 23.Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (debat)
 24.Onafhankelijkheid van statistische autoriteiten in de Europese Unie en de zaak van Andreas Georgiou (debat)
 25.Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag (debat)
 26.EU-respons op de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika aan de Mexicaanse grens (debat)
 27.De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)

De voorzitter deelt mee dat ze een verzoek om stemming van de PPE- en de ECR-fractie heeft ontvangen betreffende het besluit van de Commissie EMPL om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), aangekondigd in de notulen van maandag 12 november 2018 (punt 9 van de notulen van 12.11.2018).

De stemming zal morgen worden gehouden overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De voorzitter deelt mee dat ze geen verzoek heeft ontvangen van leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken betreffende de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 12 november 2018 (punt 9 van de notulen van 12.11.2018).

De commissies ECON, INTA en IMCO hebben dan ook de onderhandelingen kunnen beginnen na afloop van de in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement genoemde termijn.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek en Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, over Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon en Ernest Urtasun , namens de Verts/ALE-Fractie, over Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova en Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, over Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (B8-0540/2018).

II.   De mensenrechtensituatie in Cuba (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Cuba (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Cuba (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Cuba (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva en Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Cuba (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Cuba (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova en Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Cuba (B8-0543/2018).

III.   De mensenrechtensituatie in Bangladesh (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur en Kostadinka Kuneva namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova en Ilhan Kyuchyuk , namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso en Inese Vaidere , namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (B8-0544/2018).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


4. Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2018 (punt 17 van de notulen van 23.10.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Frank Engel namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes en Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, en Dennis de Jong, over de noodzaak van een omvattend EU-mechanisme voor de bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen en Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, over de noodzaak van een omvattend mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Stemming: punt 14.8 van de notulen van 14.11.2018.


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bromuconazool, carboxin, fenbutatin-oxide, fenpyrazamine en pyridaben in of op bepaalde producten (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - termijn: 24 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat, picoxystrobin en tepraloxydim in of op bepaalde producten (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - termijn: 25 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol en penconazool in of op bepaalde producten (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - termijn: 30 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen wat betreft bepaalde methoden, het voedselveiligheidscriterium voor Listeria monocytogenes in gekiemde zaden en het proceshygiëne- en voedselveiligheidscriterium voor ongepasteuriseerde vruchten- en groentesappen (kant en klaar) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - termijn: 27 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 en (EU) nr. 1190/2012 van de Commissie wat betreft bepaalde methoden voor het testen en bemonsteren op salmonella bij pluimvee (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - termijn: 30 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standards 12 en 23 en International Financial Reporting Standards 3 en 11 betreft (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - termijn: 24 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van acetamiprid in of op bepaalde producten betreft (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - termijn: 24 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2020 betreffende overmatige schuldenlast, consumptie en rijkdom, alsmede arbeid betreft (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - termijn: 26 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2400 en van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de bepaling van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van zware bedrijfsvoertuigen betreft (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - termijn: 9 februari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)


6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de criteria voor het beoordelen van het effect van het falen van een instelling op de financiële markten, op andere instellingen en op de financieringsvoorwaarden (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 25 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 wat betreft de veiling van 50 miljoen niet-toegewezen emissierechten uit de marktstabiliteitsreserve ten bate van het innovatiefonds en ter opneming van een door Duitsland aan te wijzen veilingplatform (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI,

advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr.1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI,

advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie betreffende de aanpassing van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN


7. Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I - Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera en Evžen Tošenovský geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Dita Charanzová (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivan Štefanec (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Morten Helveg Petersen (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Miapetra Kumpula-Natri, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler en Patrizia Toia.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera en Evžen Tošenovský.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.5 van de notulen van 14.11.2018 en punt 14.6 van de notulen van 14.11.2018.


8. CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTERSCHAP: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso en Dieter-Lebrecht Koch.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Bas Eickhout.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.7 van de notulen van 14.11.2018.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.14 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.38 uur hervat.


10. Plechtige vergadering - Zuid-Afrika

Van 11.38 uur tot 12.07 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Cyril Ramaphosa, president van de Republiek Zuid-Afrika.

(De vergadering wordt om 12.07 uur onderbroken.)

(Het Parlement komt bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de LUX filmprijs.)


11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.40 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer over de aanwezigheid op de publieke tribune van bezoekers uit Hong Kong, Pervenche Berès over het verloop van het debat met de Duitse bondskanselier gisteren (de Voorzitter geeft uitleg), en Angelo Ciocca.


12. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter herinnert eraan dat hij op 2 oktober 2018 heeft besloten een sanctie op te leggen aan Giulia Moi, overeenkomstig artikel 166 van het Reglement, wegens haar gedrag ten aanzien van haar geaccrediteerde parlementaire medewerkers, dat neerkomt op psychische intimidatie (punt 6 van de notulen van 2.10.2018).

Op 16 oktober 2018 heeft Giulia Moi overeenkomstig artikel 167 van het Reglement van het Parlement een intern beroep tegen dit besluit bij het Bureau ingesteld.

Tijdens zijn vergadering van maandag 12 november 2018 heeft het Bureau dit beroep bestudeerd en het besluit van de Voorzitter bevestigd. De sanctie bestaat uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van twaalf dagen.

Het woord wordt gevoerd door Giulia Moi (de Voorzitter geeft een toelichting), Jörg Meuthen over het verloop van het debat met de Duitse bondskanselier gisteren (de Voorzitter geeft een toelichting), en Bruno Gollnisch.


13. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Bogdan Brunon Wenta tot burgemeenster van de stad Kielce.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement en dat de zetel vanaf 14 november 2018 vacant is.


14. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


14.1. Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (stemming)

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord [2018/0166R(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski en Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2018)0449)


14.2. Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0450)


14.3. Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB [2018/2157(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0451)

Het woord werd gevoerd door:

Sabine Lösing, die een mondeling amendement op paragraaf 13 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


14.4. Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN,

VOORLOPIG AKKOORD,

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0452)


14.5. Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN,

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0453)


14.6. Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN,

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0454)


14.7. CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0455)

Het woord wordt gevoerd door Bas Eickhout (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


14.8. Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2018 (punt 17 van de notulen van 23.10.2018).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op14 november 2018 (punt 4 van de notulen van 14.11.2018).

Ontwerpresoluties B8-0523/2018 en B8-0524/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0523/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0456)

(Ontwerpresolutie B8-0524/2018 komt te vervallen.)


14.9. Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (stemming)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië [2017/2282(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0457)

Het woord werd gevoerd door:

Rebecca Harms, die een mondeling amendement op paragraaf 23 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


14.10. Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (stemming)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië [2017/2281(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitaire visa (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa [2017/2270(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (rapporteur) en Michael Cramer, over de geldigheid van de stemming en om te verzoeken om een herstemming de volgende dag (de Voorzitter geeft geen gevolg aan dit verzoek).

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter


15. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski en Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan en Luke Ming Flanagan

Verslag Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz en Luke Ming Flanagan

Verslag Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt en Tibor Szanyi

Verslag Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski en José Inácio Faria

Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins en Dobromir Sośnierz

Verslag Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil en Jan Zahradil

Verslag Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil en Jan Zahradil

Verslag Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa en Andrejs Mamikins.


16. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.22 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

17. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15u01 uur hervat.


18. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


19. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-11/C/18 - Europese Rekenkamer (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-12/A/18 - Europese Rekenkamer (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-13/A/18 - Europese Rekenkamer (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-14/T/18 - Europese Rekenkamer (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2018 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2018 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 4/2018 - Comité van de Regio's (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 5/2018 - Comité van de Regio's (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 6/2018 - Comité van de Regio's (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 7/2018 - Comité van de Regio's (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 2/2018 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 29/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 30/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 31/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 32/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 33/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 8/2018 - Comité van de Regio's (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 35/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


20. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de kredietoverschrijvingen DEC 29/2018 en DEC 31/2018 - Afdeling III – Commissie, van de Europese Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen kredietoverschrijving INF 2/2018 van het Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen kredietoverschrijvingen INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 en INF 7/2018 - Comité van de regio's.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen kredietoverschrijvingen V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 et V/AB-14/T/1 van de Europese Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 31, lid 6, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 28/2018 - Afdeling III – Commissie.


21. De EU weerbaarder maken tegen de invloed van buitenlandse spelers op de komende Europese verkiezingscampagne (actualiteitendebat)

De EU weerbaarder maken tegen de invloed van buitenlandse spelers op de komende Europese verkiezingscampagne (2018/2929(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel om het door de PPE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark en Carlos Zorrinho.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie) en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.


22. Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dennis de Jong (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Renaud Muselier, namens de PPE-Fractie, Lucy Anderson, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn en John Howarth.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias en Zigmantas Balčytis.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Bogusław Liberadzki.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 15.11.2018.


23. Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland en Younous Omarjee.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 15.11.2018.


24. Onafhankelijkheid van statistische autoriteiten in de Europese Unie en de zaak van Andreas Georgiou (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Onafhankelijkheid van statistische autoriteiten in de Europese Unie en de zaak van Andreas Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Georgios Kyrtsos, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Notis Marias, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, die weigert twee “blauwe kaart”-vragen te accepteren van Dimitrios Papadimoulis en Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitrios Papadimoulis, en Richard Sulík.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ramon Tremosa i Balcells, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Notis Marias, Nikolaos Chountis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Epitideios en Sotirios Zarianopoulos.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.


25. Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Eric Andrieu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.


26. EU-respons op de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika aan de Mexicaanse grens (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-respons op de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika aan de Mexicaanse grens (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes en Wajid Khan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


27. De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Knut Fleckenstein, Ana Gomes en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


28. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 630.251/OJJE).


29. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

secretaris-generaal

ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid