Indeks 
Protokół
PDF 301kWORD 83k
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (złożone projekty rezolucji)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (debata)
 8.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Uroczyste posiedzenie - Republika Południowej Afryki
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Komunikat Przewodniczącego
 13.Skład Parlamentu
 14.Głosowanie
  
14.1.Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (głosowanie)
  
14.2.Zasady pomocy państwa: nowe kategorie pomocy państwa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
14.3.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
14.4.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)
  
14.5.Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I (głosowanie)
  
14.6.Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (głosowanie)
  
14.7.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)
  
14.8.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (głosowanie)
  
14.9.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (głosowanie)
  
14.10.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (głosowanie)
  
14.11.Wizy humanitarne (głosowanie)
 15.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 16.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 19.Składanie dokumentów
 20.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 21.Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE (debata na aktualny temat)
 22.Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***I (debata)
 23.Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (debata)
 24.Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou (debata)
 25.Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (debata)
 26.Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku (debata)
 27.Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodnicząca ogłosiła, że otrzymała od grup PPE i ECR wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji EMPL o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)), sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 12 listopada 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 12.11.2018).

Głosowanie odbędzie się w dniu dzisiejszym zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodnicząca ogłosiła, że nie otrzymała od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego pozostałych decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 12 listopada 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 12.11.2018).

Komisje ECON, INTA i IMCO przystąpiły zatem do negocjacji po upływie terminu, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Wietnam, w szczególności sytuacja więźniów politycznych (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek i Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon i Ernest Urtasun , w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie Wietnamu, w szczególności sytuacji więźniów politycznych (B8-0540/2018).

II.   Sytuacja praw człowieka na Kubie (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Eleonora Forenza, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji praw człowieka na Kubie (B8-0543/2018).

III.   Sytuacja praw człowieka w Bangladeszu (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Agnes Jongerius, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Ilhan Kyuchyuk, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu (B8-0544/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886(RSP))

Debata odbyła się dnia 23 października 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 23.10.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Frank Engel w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes i Tanja Fajon, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld, w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor i Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, i Dennis de Jong, w sprawie potrzeby utworzenia kompleksowego mechanizmu UE na rzecz ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886 (RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen i Mirosław Piotrowski, w imieniu grupy ECR, w sprawie potrzeby ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Głosowanie: pkt 14.8 protokołu z dnia 14.11.2018.


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromukonazolu, karboksyny, tlenku fenbutacyny, fenpyrazaminy i pirydabenu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - termin: 24 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości buprofezyny, diflubenzuronu, etoksysulfuronu, joksynilu, molinatu, pikoksystrobiny i tepraloksydymu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - termin: 25 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromadiolonu, etofenproksu, paklobutrazolu i penkonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - termin: 30 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w odniesieniu do niektórych metod, kryterium bezpieczeństwa żywności dla Listeria monocytogenes w skiełkowanych nasionach oraz kryterium higieny procesu i kryterium bezpieczeństwa żywności dla soków owocowych i warzywnych niepasteryzowanych (gotowych do spożycia) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - termin: 27 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 200/2010, (UE) nr 517/2011, (UE) nr 200/2012 i (UE) nr 1190/2012 w odniesieniu do niektórych metod pobierania próbek i badań drobiu na obecność salmonelli (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - termin: 30 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 i 23 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 3 i 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - termin: 24 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - termin: 24 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2020 r. dotyczących nadmiernego zadłużenia, spożycia, zasobności oraz pracy (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - termin: 26 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2400 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - termin: 9 lutego 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)


6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria oceny wpływu upadłości danej instytucji na rynki finansowe, inne instytucje i warunki finansowania (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w odniesieniu do sprzedaży na aukcji 50 mln nieprzydzielonych uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby funduszu innowacyjnego oraz w celu umieszczenia w wykazie platformy aukcyjnej, która ma zostać wyznaczona przez Niemcy (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie dostosowania załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN


7. Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera i Evžen Tošenovský przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ivan Štefanec (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Morten Helveg Petersen (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Miapetra Kumpula-Natri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler i Patrizia Toia.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera i Evžen Tošenovský.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.5 protokołu z dnia 14.11.2018 i pkt 14.6 protokołu z dnia 14.11.2018.


8. Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Henna Virkkunen (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE i Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso i Dieter-Lebrecht Koch.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge i Seán Kelly.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Bas Eickhout.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.7 protokołu z dnia 14.11.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.14 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.38.


10. Uroczyste posiedzenie - Republika Południowej Afryki

Od godz. 11.38 do godz. 12.07 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyrila Ramaphosy.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.07.)

(Parlament zebrał się z okazji wręczenia Nagrody LUX.)


11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.40.

Głos zabrali: Reinhard Bütikofer w sprawie obecności na galerii dla odwiedzających gości z Hongkongu, Pervenche Berès w sprawie prowadzenia wczorajszej debaty z kanclerz Niemiec (Przewodniczący udzielił wyjaśnień) i Angelo Ciocca.


12. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał, że w dniu 2 października 2018 r. podjął decyzję o nałożeniu kary na Giulię Moi zgodnie z art. 166 Regulaminu w związku ze stanowiącym nękanie psychiczne zachowaniem posłanki wobec jej akredytowanych asystentów parlamentarnych (pkt 6 protokołu z dnia 2.10.2018).

Dnia 16 października 2018 r. Giulia Moi wniosła do Prezydium wewnętrzne odwołanie od tej decyzji zgodnie z art. 167 Regulaminu Parlamentu.

Na posiedzeniu w poniedziałek 12 listopada 2018 r. Prezydium rozpatrzyło odwołanie i potwierdziło decyzję Przewodniczącego. Kara polega na utracie prawa do otrzymywania diety dziennej przez okres 12 dni.

Głos zabrali: Giulia Moi (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Jörg Meuthen w sprawie prowadzenia wczorajszej debaty z kanclerz Niemiec (Przewodniczący udzielił wyjaśnień) i Bruno Gollnisch.


13. Skład Parlamentu

Polskie właściwe organy powiadomiły o wyborze Bogdana Brunona Wenty na urząd prezydenta Kielc.

Parlament przyjął do wiadomości fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 3 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, i stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 14 listopada 2018 r.


14. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


14.1. Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia [2018/0166R(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI i POPRAWKI

Przyjęto (P8_TA(2018)0449)


14.2. Zasady pomocy państwa: nowe kategorie pomocy państwa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0450)


14.3. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB [2018/2157(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0451)

Wystąpienia

Sabine Lösing przedstawiła poprawkę ustną do ust. 13. Poprawka została dopuszczona.


14.4. Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI,

WSTĘPNE POROZUMIENIE,

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0452)


14.5. Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI,

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0453)


14.6. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI,

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0454)


14.7. Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0455)

Głos zabrał Bas Eickhout (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


14.8. Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886(RSP))

Debata odbyła się dnia 23 października 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 23.10.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 14 listopada 2018 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.11.2018).

Projekty rezolucji B8-0523/2018 i B8-0524/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0523/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)0456)

(Projekt rezolucji B8-0524/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


14.9. Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją [2017/2282(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0457)

Wystąpienia

Rebecca Harms przedstawiła poprawkę ustną do ust. 23. Poprawka została dopuszczona.


14.10. Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią [2017/2281(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0458)


14.11. Wizy humanitarne (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych [2017/2270(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono

Wystąpienia

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca) i Michael Cramer w sprawie ważności głosowania i z wnioskiem o jego powtórzenie następnego dnia (Przewodniczący nie przychylił się do tego wniosku).

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący


15. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jana Olbrychta, Isabelle Thomas, Janusza Lewandowskiego i Gérarda Depreza - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan i Luke Ming Flanagan

Sprawozdanie Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz i Luke Ming Flanagan

Sprawozdanie Andreasa Schwaba - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt i Tibor Szanyi

Sprawozdanie Basa Eickhouta - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski i José Inácio Faria

Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Andrejsa Mamikinsa - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil i Jan Zahradil

Sprawozdanie Petrasa Auštrevičiusa - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil i Jan Zahradil

Sprawozdanie Juana Fernanda Lópeza Aguilara - A8-0328/2018
Urszula Krupa i Andrejs Mamikins.


16. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.22.)


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

17. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


18. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


19. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-11/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-12/A/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-13/A/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-14/T/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2018 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2018 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2018 - Komitet Regionów (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 5/2018 - Komitet Regionów (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 6/2018 - Komitet Regionów (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 7/2018 - Komitet Regionów (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 2/2018 – Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 29/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 30/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący przesunięcia środków INF 8/2018 – Komitet Regionów (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 35/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


20. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 29/2018 i DEC 31/2018 – Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu co do przesunięcia środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego INF 2/2018.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu co do przesunięć środków INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 i INF 7/2018 – Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu co do przesunięć środków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 i V/AB-14/T/1.

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 28/2018 – Sekcja III – Komisja.


21. Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE (debata na aktualny temat)

Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE (2018/2929(RSP))

Głos zabrał Paulo Rangel, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę PPE.

Głos zabrały Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: David McAllister, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark i Carlos Zorrinho.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij i Jiří Pospíšil.

Głos zabrali: Julian King (członek Komisji) i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


22. Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Dennis de Jong (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Renaud Muselier w imieniu grupy PPE, Lucy Anderson w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Jens Rohde w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn i John Howarth.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias i Zigmantas Balčytis.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Bogusław Liberadzki.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 15.11.2018.


23. Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland i Younous Omarjee.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria i Jiří Pospíšil.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 15.11.2018.


24. Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Georgios Kyrtsos w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Notisa Mariasa, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Markus Ferber, który nie zgodził się na dwa pytania zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa i Nikolaosa Chountisa, Jakob von Weizsäcker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, i Richard Sulík.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ramon Tremosa i Balcells, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Notisa Mariasa, Nikolaos Chountis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jakoba von Weizsäckera, Ingeborg Gräßle, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Epitideios i Sotirios Zarianopoulos.

Głos zabrały Marianne Thyssen i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


25. Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Eric Andrieu.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand i Kateřina Konečná.

Głos zabrała Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


26. Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes i Wajid Khan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


27. Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 630.251/OJJE).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności