Index 
Proces-verbal
PDF 308kWORD 83k
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Codul european al comunicațiilor electronice ***I - Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice ***I (dezbatere)
 8.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (dezbatere)
 9.Reluarea ședinței
 10.Ședință solemnă - Afrique du Sud
 11.Reluarea ședinței
 12.Comunicarea Președintelui
 13.Componența Parlamentului
 14.Votare
  
14.1.Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (vot)
  
14.2.Norme privind ajutoarele de stat: noi categorii de ajutoare de stat * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
14.3.Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
14.4.Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne ***I (vot)
  
14.5.Codul european al comunicațiilor electronice ***I (vot)
  
14.6.Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice ***I (vot)
  
14.7.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (vot)
  
14.8.Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (vot)
  
14.9.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (vot)
  
14.10.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (vot)
  
14.11.Vizele umanitare (vot)
 15.Explicații privind votul
 16.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 17.Reluarea ședinței
 18.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 19.Depunere de documente
 20.Transferuri de credite și decizii bugetare
 21.Creșterea rezistenței UE față de influența actorilor străini asupra viitoarei campanii electorale a PE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 22.Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***I (dezbatere)
 23.Poluanții organici persistenți ***I (dezbatere)
 24.Independența autorităților statistice din Uniunea Europeană și cazul lui Andreas Georgiou (dezbatere)
 25.Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune (dezbatere)
 26.Răspunsul la caravana migranților din America Centrală de la frontiera cu Mexicul (dezbatere)
 27.Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra întreprinderilor europene (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)

Președinta a anunțat că a primit o cerere de vot din partea Grupului PPE și din partea Grupului ECR referitoare la decizia Comisiei EMPL de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului referitor la propunerea de directivă privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (COM(2017) 0797 — C8-0006/2018 — 2017/0355(COD)) Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), anunțat în procesul-verbal la 12 noiembrie 2018 (punctul 9 al PV din 12.11.2018).

Votul va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președinta a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal din 12 noiembrie 2018 (punctul 9 al PV din 12.11.2018).

Prin urmare, comisiile ECON, INTA și IMCO au putut iniția negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c, alineatul 2 din Regulamentul de procedură.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Vietnam, în special situația prizonierilor politici (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek și Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, cu privire la Vietnam, în special situația prizonierilor politici (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon și Ernest Urtasun , în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Vietnam, în special situația prizonierilor politici (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, cu privire la Vietnam, în special situația prizonierilor politici (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, cu privire la Vietnam, în special situația prizonierilor politici (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, cu privire la Vietnam, în special situația prizonierilor politici (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, cu privire la Vietnam, în special situația prizonierilor politici (B8-0540/2018).

II.   Situația drepturilor omului în Cuba (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, privind Situația drepturilor omului în Cuba (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, privind Situația drepturilor omului în Cuba (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, privind Situația drepturilor omului în Cuba (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, privind Situația drepturilor omului în Cuba (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, privind Situația drepturilor omului în Cuba (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, privinnd Situația drepturilor omului în Cuba (B8-0543/2018).

III.   Situația drepturilor omului în Bangladesh (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, privind Situația drepturilor omului în Bangladesh (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, privind Situația drepturilor omului în Bangladesh (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, privind (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, privind Situația drepturilor omului în Bangladesh (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur și Kostadinka Kuneva în numele Grupului GUE/NGL, privind Situația drepturilor omului în Bangladesh (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova și Ilhan Kyuchyuk , în numele Grupului ALDE, privind Situația drepturilor omului în Bangladesh (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso și Inese Vaidere , în numele Grupului PPE, pvivind Situația drepturilor omului în Bangladesh (B8-0544/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (2018/2886(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 23 octombrie 2018 (punctul 17 al PV din 23.10.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Frank Engel în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes și Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Sophia in ’t Veld, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, și Dennis de Jong, referitoare la necesitatea unui mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen și Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, referitoare la necesitatea unui mecanism global pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Vot: punctul 14.8 al PV din 14.11.2018.


5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bromuconazol, carboxin, oxid de fenbutatin, fenpirazamină și piridaben din sau de pe anumite produse (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - termen: 24 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru buprofezin, diflubenzuron, etoxisulfuron, ioxinil, molinat, picoxistrobină și tepraloxidim din sau de pe anumite produse (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - termen: 25 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bromadiolonă, etofenprox, paclobutrazol și penconazol din sau de pe anumite produse (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - termen: 30 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare în ceea ce privește anumite metode, criteriul de siguranță alimentară pentru Listeria monocytogenes în semințele germinate, precum și criteriul de igienă a procedeelor și criteriul de siguranță alimentară pentru sucurile de fructe și legume nepasteurizate (gata pentru consum) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - termen: 27 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 200/2010, (UE) nr. 517/2011, (UE) nr. 200/2012 și (UE) nr. 1190/2012 ale Comisiei în ceea ce privește anumite metode de testare și de eșantionare pentru depistarea salmonelei la păsările de curte (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - termen: 30 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Contabilitate 12 și 23 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 3 și 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - termen: 24 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - termen: 24 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește ediția 2020 a listei variabilelor-țintă secundare referitoare la supraîndatorare, la consum și la avere, precum și la forța de muncă (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - termen: 26 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil ale vehiculelor grele (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - termen: 9 februarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile de evaluare a impactului intrării în dificultate a unei instituții asupra piețelor financiare, asupra altor instituții și asupra condițiilor de finanțare (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 25 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

  • Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr.1031/2010 în ceea ce privește scoaterea la licitație a 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței pentru fondul pentru inovare și includerea pe listă a unei platforme de licitație care urmează să fie desemnată de Germania (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

    Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 octombrie 2018

    retrimis comisiei competente: ENVIaviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

  • Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide care se menționează în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

    Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 noiembrie 2018

    retrimis comisiei competente: ENVIaviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei privind adaptarea anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN


7. Codul european al comunicațiilor electronice ***I - Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera și Evžen Tošenovský și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Dita Charanzová (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO).

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Ivan Štefanec (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Morten Helveg Petersen (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Miapetra Kumpula-Natri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler și Patrizia Toia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly și Nicola Caputo.

Au intervenit: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera și Evžen Tošenovský.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.5 al PV din 14.11.2018 și punctul 14.6 al PV din 14.11.2018.


8. Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Henna Virkkunen (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, și Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso și Dieter-Lebrecht Koch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge și Seán Kelly.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Bas Eickhout.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.7 al PV din 14.11.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.14 în așteptarea ședinței solemne.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.38.


10. Ședință solemnă - Afrique du Sud

De la 11.38 la 12.07, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia cuvântării susținute de dl Cyril Ramaphosa, Președintele Republicii Africii de Sud.

(Ședința a fost suspendată la 12.07.)

(Parlamentul s-a reunit cu ocazia decernării premiului LUX.)


11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.40.

Au intervenit: Reinhard Bütikofer cu privire la prezența în tribună a unor vizitatori din Hong Kong, Pervenche Berès cu privire la dezbaterea de ieri cu cancelarul Germaniei (Președintele a făcut precizări), și Angelo Ciocca.


12. Comunicarea Președintelui

Președintele a reamintit că, la 2 octombrie 2018, a hotărât să o sancționeze pe Giulia Moi, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, ca urmare a comportamentului său față de asistenții săi parlamentari acreditați, care constituie hărțuire psihologică (punctul 6 al PV din 2.10.2018).

La 16 octombrie 2018, Giulia Moi a făcut apel la această decizie în fața Biroului, în conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură al Parlamentului.

În cadrul reuniunii sale din 12 noiembrie 2018, Biroul a examinat cererea și a confirmat decizia președintelui. Sancțiunea constă în pierderea dreptului la diurnă pentru o perioadă de 12 de zile.

Au intervenit: Giulia Moi (Președintele a dat câteva precizări), Jörg Meuthen privind dezbaterea de ieri cu cancelarul Germaniei (Președintele a dat câteva precizări), și Bruno Gollnisch.


13. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Polonia au comunicat alegerea dlui Bogdan Brunon Wenta în funcția de primar al orașului Kielce.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European și a constatat că funcția sa a devenit vacantă cu efect de la 14 noiembrie 2018.


14. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


14.1. Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (vot)

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord [2018/0166R(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski și Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2018)0449)


14.2. Norme privind ajutoarele de stat: noi categorii de ajutoare de stat * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0450)


14.3. Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raportul referitor la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2018/2157(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0451)

Intervenții

Sabine Lösing a prezentat un amendament oral la punctul 13. Amendamentul oral a fost reținut.


14.4. Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să asigure mai bine respectarea normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE,

ACORD PROVIZORIU,

DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0452)


14.5. Codul european al comunicațiilor electronice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE,

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0453)


14.6. Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE,

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0454)


14.7. Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0455)

Au intervenit Bas Eickhout (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


14.8. Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (2018/2886(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 23 octombrie 2018 (punctul 17 al PV din 23.10.2018).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la14 noiembrie 2018 (punctul 4 al PV din 14.11.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0523/2018 și B8-0524/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0523/2018

Adoptat (P8_TA(2018)0456)

(Propunerea de rezoluție B8-0524/2018 a devenit caducă.)


14.9. Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia [2017/2282(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0457)

Intervenții

Rebecca Harms a prezentat un amendament oral la punctul 23. Amendamentul oral a fost reținut.


14.10. Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova [2017/2281(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0458)


14.11. Vizele umanitare (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare [2017/2270(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Intervenții

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (raportor) și Michael Cramer, cu privire la validitatea votului și pentru a cere repetarea acestuia a doua zi. (Președintele nu a dat curs acestei cereri).

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte


15. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski și Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan și Luke Ming Flanagan

Raport Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz și Luke Ming Flanagan

Raport Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt și Tibor Szanyi

Raport Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski și José Inácio Faria

Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins și Dobromir Sośnierz

Raport Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil și Jan Zahradil

Raport Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil și Jan Zahradil

Raport Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa și Andrejs Mamikins.


16. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.22.)


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

17. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


18. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


19. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite V/AB-11/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-12/A/18 - Curtea de Conturi (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-13/A/18 - Curtea de Conturi (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-14/T/18 - Curtea de Conturi (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 2/2018 - Comitetul Economic și Social European (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2018 - Comitetul Economic și Social European (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2018 - Comitetul Regiunilor (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 5/2018 - Comitetul Regiunilor (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 6/2018 - Comitetul Regiunilor (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 7/2018 - Comitetul Regiunilor (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 2/2018 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 29/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 30/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 31/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 32/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 33/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 8/2018 - Comitetul Regiunilor (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 35/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


20. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite de la Comisia Europeană DEC 29/2018 et DEC 31/2018 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferul de credite al Comitetului Economic și Social European INF 2/2018.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferurile de credite INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 și INF 7/2018 - Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții împotriva transferurilor de credite V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 și V/AB-14/T/1 ale Curții de Conturi Europene.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite decembrie 28/2018 — Secțiunea III — Comisia.


21. Creșterea rezistenței UE față de influența actorilor străini asupra viitoarei campanii electorale a PE (dezbatere pe o temă de actualitate)

Creșterea rezistenței UE față de influența actorilor străini asupra viitoarei campanii electorale a PE (2018/2929(RSP))

A intervenit Paulo Rangel pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul PPE.

Au intervenit Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit David McAllister, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, și Diane James, neafiliată, Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark și Carlos Zorrinho.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij și Jiří Pospíšil.

Au intervenit Julian King (membru al Comisiei) și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Dennis de Jong (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Renaud Muselier, în numele Grupului PPE, Lucy Anderson, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn și John Howarth.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias și Zigmantas Balčytis.

Au intervenit: Violeta Bulc și Bogusław Liberadzki.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 15.11.2018.


23. Poluanții organici persistenți ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland și Younous Omarjee.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria și Jiří Pospíšil.

Au intervenit: Violeta Bulc și Julie Girling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 15.11.2018.


24. Independența autorităților statistice din Uniunea Europeană și cazul lui Andreas Georgiou (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Independența autorităților statistice din Uniunea Europeană și cazul lui Andreas Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Georgios Kyrtsos, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Notis Marias, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Markus Ferber, care a refuzat două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Dimitrios Papadimoulis și Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulis, și Richard Sulík.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Ramon Tremosa i Balcells, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Notis Marias, Nikolaos Chountis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa și Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Epitideios și Sotirios Zarianopoulos.

Au intervenit Marianne Thyssen și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.


25. Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra și Eric Andrieu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand și Kateřina Konečná.

A intervenit Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.


26. Răspunsul la caravana migranților din America Centrală de la frontiera cu Mexicul (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Răspunsul la caravana migranților din America Centrală de la frontiera cu Mexicul (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Nathan Gill, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes și Wajid Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga și Georgios Epitideios.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


27. Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra întreprinderilor europene (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra întreprinderilor europene (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes și Pier Antonio Panzeri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias și Georgios Epitideios.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


28. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 630.251/OJJE).


29. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar Geneal

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate